Biblio­te­ka Głów­na WAT jest czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8.00–20.00.

CZYNNE SĄ WSZYSTKIE AGENDY BIBLIOTECZNE:

W celu zacho­wa­nia bez­pie­czeń­stwa epi­de­micz­ne­go prze­by­wa­jąc w budyn­ku Biblio­te­ki Głów­nej WAT nale­ży zasto­so­wać się do widocz­nych pole­ceń i infor­ma­cji.

Ze wzglę­du na pogar­sza­ją­cą się sytu­ację epi­de­micz­ną w budyn­ku Biblio­te­ki Głów­nej WAT prze­by­wać mogą wyłącz­nie stu­den­ci, dok­to­ran­ci i pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Od 15 paź­dzier­ni­ka książ­ki moż­na zama­wiać do zewnętrz­ne­go książ­ko­ma­tu czyn­ne­go 24/7.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje www​.bg​.wat​.edu​.pl/​r​e​g​u​l​a​m​i​n​y​/​z​a​s​a​d​y​-​k​o​r​z​y​s​t​a​n​i​a​-​z​-​k​s​i​a​z​k​o​m​atu

W godz. 13.30–14.00 agen­dy biblio­tecz­ne są nie­czyn­ne z powo­du prze­rwy tech­nicz­nej (dezyn­fek­cja pomiesz­czeń).

W dostęp­nych prze­strze­niach biblio­tecz­nych, obo­wią­zu­je zacho­wa­nie dystan­su spo­łecz­ne­go i dezyn­fek­cja rąk. W każ­dej sali dostęp­ny jest płyn do dezyn­fek­cji rąk.

W sali kata­lo­go­wej - kla­wia­tu­ry kom­pu­te­rów zabez­pie­czo­ne są folią spo­żyw­czą. Przed przy­stą­pie­niem do pra­cy nale­ży zde­zyn­fe­ko­wać je dostęp­nym w sali pły­nem.

W sali kata­lo­go­wej dostęp­na jest dru­kar­ka, wydruk moż­li­wy przez apli­ka­cję. Usłu­ga płat­na.

Zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia, z zacho­wa­niem rygo­ru sani­tar­ne­go:

  • obo­wiąz­ko­wa osło­na nosa i ust – masecz­ka, przy­łbi­ca, sza­lik, chu­s­ta;
  • obo­wiąz­ko­wy pomiar tem­pe­ra­tu­ry cia­ła;
  • obo­wiąz­ko­wa dezyn­fek­cja rąk przy wej­ściu do Biblio­te­ki;
  • w Wypo­ży­czal­ni Aka­de­mic­kiej jed­no­ra­zo­wo mogą prze­by­wać mak­sy­mal­nie 3 oso­by;
  • w czy­tel­niach jed­no­ra­zo­wo w każ­dej z sal korzy­stać może mak­sy­mal­nie 5 osób, z zacho­wa­niem zale­ca­ne­go dystan­su;
  • książ­ki i cza­so­pi­sma w czy­tel­niach poda­je biblio­te­karz. Wyko­rzy­sta­ne mate­ria­ły biblio­tecz­ne czy­tel­nik odkła­da na wózek biblio­tecz­ny;
  • rezer­wa­cja mate­ria­łów biblio­tecz­nych wyłącz­nie dro­gą elek­tro­nicz­ną;
  • zwrot mate­ria­łów biblio­tecz­nych: wyłącz­nie przez elek­tro­nicz­ną wrzut­nię ksią­żek, czyn­ną 24 godzi­ny na dobę przez 7 dni w tygo­dniu lub prze­sył­ką pocz­to­wą lub kurier­ską na adres: Biblio­te­ka Głów­na WAT ul. gen. S. Kali­skie­go 19;
  • od 19 paź­dzier­ni­ka 2020 r. do odwo­ła­nia, ponow­nie nie będą nali­cza­nie opła­ty za nie­ter­mi­no­wy zwrot mate­ria­łów biblio­tecz­nych,
  • ofe­ru­je­my Pań­stwu bez­płat­ne ska­no­wa­nie frag­men­tów mate­ria­łów znaj­du­ją­cych się w Biblio­te­ce Głów­nej WAT. Szcze­gó­ły na stro­nie Biblio­te­ki w zakład­ce Aktu­al­no­ści.

Zachę­ca­my do korzy­sta­nia z zaso­bów on-line oraz kon­tak­tu z Ośrod­kiem Infor­ma­cji Nauko­wej i Pro­mo­cji Biblio­te­ki Głów­nej WAT: tel. 261 839 396; e‑mail oin@​wat.​edu.​pl lub poprzez usłu­gę Zapy­taj biblio­te­ka­rza asklib​.wat​.edu​.pl.

Na plat­for­mie edu­ka­cyj­nej, w ramach e‑learningu, dostęp­ne są pre­zen­ta­cje:

Zasa­dy korzy­sta­nia z Biblio­te­ki Głów­nej WAT w kolej­nych mie­sią­cach seme­stru mogą ulec zmia­nie w zależ­no­ści od roz­wo­ju sytu­acji epi­de­micz­nej.

Aktu­ali­za­cja: 22.10.2020 r.