XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO
WAT zaprasza do swojego stoiska

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zapra­sza do odwie­dze­nia swo­je­go sto­iska (B-3 i B-4) pod­czas XXVI Mię­dzy­na­ro­do­we­go Salo­nu Prze­my­słu Obron­ne­go MSPO, któ­ry odbę­dzie się od 4 do 9 wrze­śnia 2018 r. w Kiel­cach. Uczel­nia zapre­zen­tu­je ponad 40 wyna­laz­ków z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki, Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki, Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki, Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go i Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa.

Ta jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych wystaw prze­my­słu obron­ne­go, obok Pary­ża i Lon­dy­nu, od ponad ćwierć wie­ku jest miej­scem pre­zen­ta­cji nowo­ści sek­to­ra obron­ne­go z całe­go świa­ta. Od wie­lu lat swo­je wyna­laz­ki eks­po­nu­je tu Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na – uczel­nia, w któ­rej powsta­ją inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie i sys­te­my zwią­za­ne z tech­ni­ką woj­sko­wą. W tego­rocz­nych tar­gach WAT zapre­zen­tu­je je na sto­isku o powierzch­ni 342 m2, czte­ro­krot­nie więk­szej niż w latach ubie­głych. Sto­isko to będzie naj­więk­szym w hali B, nad­zo­ro­wa­nej przez Inspek­to­rat Wspar­cia SZ i jed­nym z naj­więk­szych w ska­li całej wysta­wy MON.

Pod­czas MSPO 2018 zosta­ną roz­strzy­gnię­te dwa kon­kur­sy – „DEFENDER” oraz „Laur Gra­nicz­ny”. Spo­śród wyna­laz­ków Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­re zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne na tar­gach, zgło­szo­no nastę­pu­ją­ce pro­duk­ty:

Kon­kurs o Nagro­dę „DEFENDER”

 • „Bez­piecz­ny Sys­tem Wymia­ny Danych (BSWD) z wyko­rzy­sta­niem przy­szło­ścio­we­go pro­to­ko­łu bez­piecz­nej komu­ni­ka­cji z gwa­ran­cją zapew­nie­nia inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści w hete­ro­ge­nicz­nych śro­do­wi­skach radio­wych i prze­wo­do­wych o niskich prze­pu­sto­wo­ściach” – Wydział Elek­tro­ni­ki,
 • „Bez­piecz­ny ter­mi­nal ste­ga­no­gra­ficz­ny VoIP z funk­cją szy­fro­wa­nia połą­czeń – Abo­nent II” – Wydział Elek­tro­ni­ki,
 • „Modu­ło­we schro­ny podwój­ne­go prze­zna­cze­nia (MAHTON)” – Wydział Inży­nie­rii i Geo­de­zji,
 • „Sys­tem oce­ny strze­lań do celów powietrz­nych TARCZA POWIETRZNA TP-1” – Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa,
 • „Bez­za­ło­go­wy Sta­tek Powietrz­ny WABIK” – Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa,
 • „35 mm Okrę­to­wy Sys­tem Uzbro­je­nia (OSU-35)” – Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa.

Kon­kurs o Nagro­dę Komen­dan­ta Głów­ne­go Stra­ży Gra­nicz­nej „Laur Gra­nicz­ny”:

 • „SymSG Bor­der Tac­tics – Wir­tu­al­ny Sys­tem Dosko­na­le­nia Tak­ty­ki Ochro­ny Gra­ni­cy Pań­stwo­wej oraz Kon­tro­li Ruchu Gra­nicz­ne­go” – Wydział Cyber­ne­ty­ki.

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich odwie­dza­ją­cych tar­gi MSPO do zapo­zna­nia się z impo­nu­ją­cy­mi osią­gnię­cia­mi Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­re będą pre­zen­to­wa­ne na sto­iskach B-3 i B-4.

 

INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI

 • Opto­elek­tro­nicz­na gło­wi­ca do sys­te­mu obro­ny aktyw­nej pojaz­du przed ostrza­łem prze­ciw­pan­cer­nym
 • Sys­tem prze­ciw­dzia­ła­nia i zwal­cza­nia zagro­żeń powsta­łych w wyni­ku bez­praw­ne­go i celo­we­go uży­cia plat­form mobil­nych (lata­ją­cych i pły­wa­ją­cych) – „ANTYDRON” (pojazd z wypo­sa­że­niem)
 • BAR­Det – detek­tor bio­aero­zo­li
 • Opto­elek­tro­nicz­ny czuj­nik ditlen­ku azo­tu
 • Inno­wa­cyj­ny hełm stra­żac­ki z obser­wa­cyj­nym sys­te­mem ter­mo­wi­zyj­nym i moni­to­ro­wa­niem funk­cji życio­wych stra­ża­ka
 • Lidar bio­lo­gicz­ny krót­kie­go zasię­gu
 • Lidar bio­lo­gicz­ny śred­nie­go zasię­gu
 • Pręd­ko­ścio­mierz
 • Strze­lec­ki celow­nik ter­mo­wi­zyj­ny SCT RUBIN
 • Celow­nik ter­mo­wi­zyj­ny kom­pa­ty­bil­ny z sys­te­mem C4ISR ISW TYTAN, zin­te­gro­wa­ny z wyświe­tla­czem naheł­mo­wym, modu­łem lase­ro­we­go sys­te­mu iden­ty­fi­ka­cji „swój-obcy” (IFF) z moż­li­wo­ścią zdal­ne­go ste­ro­wa­nia głów­ny­mi funk­cja­mi celow­ni­ka
 • Wir­tu­ali­za­cja dzia­łań tere­no­wych w cza­sie rze­czy­wi­stym z uży­ciem tech­no­lo­gii VR/AR – symu­la­tor sys­te­mu
 • Opto­elek­tro­nicz­ny, wie­lo­wid­mo­wy sys­tem wspo­ma­ga­ją­cy lądo­wa­nie samo­lo­tów

WYDZIAŁ CYBERNETYKI

 • SYMSG symu­la­tor szta­bo­wy
 • SYMSG symu­la­tor wir­tu­al­ny z OCULUSEM
 • SYMSG apli­ka­cja pla­no­wa­nia dzia­łań SG
 • SAME w naj­now­szej odsło­nie – pro­dukt z hac­ka­to­nu NATO
 • NERVE – apli­ka­cja dla dzie­ci z epi­lep­sją i ich opie­ku­nów
 • SENSE – narzę­dzie alar­mo­wa­nia o napa­dach epi­lep­sji
 • ELEPHANT – sys­tem dia­gno­sty­ki i fizjo­te­ra­pii dzie­ci z hiper­to­nia­mi mię­śnio­wy­mi

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

 • Modu­ło­wy mier­nik zanie­czysz­czeń śro­do­wi­sko­wych ECO­scan­ner
 • Prze­no­śny sze­ro­ko­pa­smo­wy ana­li­za­tor wid­ma radio­we­go WRE-1
 • Bez­piecz­ny ter­mi­nal ste­ga­no­gra­ficz­ny VoIP z funk­cją szy­fro­wa­nia połą­czeń – Abo­nent II
 • Bez­piecz­ny Sys­tem Wymia­ny Danych (BSWD) z wyko­rzy­sta­niem przy­szło­ścio­we­go pro­to­ko­łu bez­piecz­nej komu­ni­ka­cji z gwa­ran­cją zapew­nie­nia inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści w hete­ro­ge­nicz­nych śro­do­wi­skach radio­wych i prze­wo­do­wych o niskich prze­pu­sto­wo­ściach
 • Lam­pa LFB – model symu­la­cyj­ny
 • Mul­ti­bio­me­trycz­ny sys­tem iden­ty­fi­ka­cji osób

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

 • Modu­ło­we schro­ny podwój­ne­go prze­zna­cze­nia (MAHTON)
 • Ogni­wo wodo­ro­we
 • Sys­tem oczysz­cza­nia powie­trza

WYDZIAŁ MECHANICZNY

 • Wie­lo­za­da­nio­wa plat­for­ma pły­wa­ją­ca
 • Bez­za­ło­go­wa plat­for­ma lata­ją­ca – HEKSAKOPTER
 • Dru­ko­wa­nie przy­ro­sto­we – dru­kar­ka 3D
 • Plat­for­ma bazo­wa eks­tre­mal­nej mobil­no­ści EXMOT
 • Robot mobil­ny KUNA
 • Wie­lo­funk­cyj­ne pod­wo­zie bez­za­ło­go­we­go pojaz­du lądo­we­go z napę­dem hybry­do­wym
 • Sta­no­wi­sko hydro­to­nicz­ne
 • Mobil­ne ener­go­chłon­ne pane­le ochron­ne

WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA

 • Kara­bi­nek maszy­no­wy zasi­la­ny z taśmy nabo­jo­wej 5,56 mm – roll-up
 • 35 mm Okrę­to­wy Sys­tem Uzbro­je­nia (OSU-35) – roll-up
 • Bez­za­ło­go­wy Sta­tek Powietrz­ny WABIK
 • Samo­lot patro­lo­wy OSA (SKALA 1:2)
 • MINI-BSP Rybi­twa z prze­no­śną sta­cją naziem­ną i ter­mi­na­lem ante­no­wym
 • Sys­tem oce­ny strze­lań do celów powietrz­nych TARCZA POWIETRZNA TP-1

 

Har­mo­no­gram MSPO 2018

 • 04.09.2018/1 dzień/wtorek VIP DAY
 • 05.09.2018/2 dzień/środa DZIEŃ SIŁ ZBROJNYCH
 • 06.09.2018/3 dzień/czwartek DZIEŃ SŁUŻB PODLEGŁYCH MSWiA
 • 07.09.2018/4 dzień/piątek DZIEŃ DEFENDERA
 • 08.09.2018/sobota oraz 09.09.2018/niedziela DNI OTWARTE MSPO

Wię­cej o tar­gach MSPO