Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu
Wydział Mechaniczny Katedra Budowy Maszyn

 

Numer budyn­kuNumer sali Wykła­do­wejPowierzch­niaLicz­ba miejscDodat­ko­we wypo­sa­że­nieCena net­to za godzi­nę wynaj­muCena net­to za 8 godzin wynaj­mu
20563,7 m²33Kom­pu­ter sta­cjo­nar­ny pod­łą­czo­ny do Internetu,projektor multimedialny,kamera pod­łą­czo­na do kom­pu­te­ra, rzut­nik pisma.60 zł480 zł
204245 m²19Kom­pu­ter sta­cjo­nar­ny pod­łą­czo­ny do Inter­ne­tu, rzut­nik pisma, pro­jek­tor mul­ti­me­dial­ny.45 zł360 zł

 

Wydział Mechaniczny Instytut Budowy Maszyn

 

Numer
budyn­ku
Numer sali wykła­do­wejPowierzch­niaLicz­ba miejscDodat­ko­we wypo­sa­że­nieCena net­to za godzi­nę wynaj­muCena net­to za 8 godzin wynaj­mu
542042 m²16Pro­jek­tor mul­ti­me­dial­ny, ekran mul­ti­me­dial­ny, tabli­ca, 16 st. komp. (opro­gra­mo­wa­nie: Micro­soft Offi­ce, MC Adams, Catia)200 zł2 000 zł
542533 m²14Pro­jek­tor mul­ti­me­dial­ny, ekran mul­ti­me­dial­ny, tabli­ca, 14 st komp. (opro­gra­mo­wa­nie: Micro­soft Offi­ce, MC Adams, Catia)200 zł2 000 zł
62638 m²15Pro­jek­tor mul­ti­me­dial­ny, ekran mul­ti­me­dial­ny, tabli­ca, 14 st. kom­pu­te­ro­wych, (opro­gra­mo­wa­nie: icro­soft, Auto CAD.200 zł2 000 zł
62738 m²14Pro­jek­tor mul­ti­me­dial­ny, ekran mul­ti­me­dial­ny, tabli­ca, 14 st. kom­pu­te­ro­wych, (opro­gra­mo­wa­nie: Micro­soft, Solid Works, Catia, Auto CAD.200 zł2 000 zł

 

Cennik za wynajem powierzchni reklamowych
w Wojskowej Akademii Technicznej
obowiązujący od 1 marca 2018 r.

 

For­my rekla­myOkresCeny net­to
I. Kam­pa­nie aktyw­ne
stand – sto­isko fir­mo­we dla 1,2 osób obsłu­gu­ją­cych1 dzień500 zł
dys­try­bu­cja ulo­tek na tere­nie otwar­tym i/lub ogro­dzo­nym, 1 oso­ba1 dzień90 zł
II. Róż­ne kon­struk­cje, będą­ce wła­sno­ścią najem­cy, słu­żą­ce do eks­po­zy­cji rekla­my w budyn­kach
sten­der1 dzień90 zł
ścian­ka eks­po­zy­cyj­na, roll-up, szer. do 120 cm1 dzień150 zł
tabli­ca na sto­ja­ku1 dzień150 zł
tabli­ca na sto­ja­ku dodat­ko­wo wypo­sa­żo­na w sten­der1 dzień180 zł
III. Tabli­ce będą­ce wła­śno­ścią WAT, słu­żą­ce do eks­po­zy­cji pla­ka­tów i ogło­szeń wewnętrz­nych oraz rekla­my
pla­kat for­mat do A4 (210 × 297 mm), 1 szt.1 tydzień35 zł
pla­kat for­mat do B3 (353 × 500 mm), 1 szt.1 tydzień50 zł
pla­kat for­mat do B2 (500 × 707 mm), 1 szt.1 tydzień85 zł
pla­kat for­mat do B1 (1000 × 707 mm), 1 szt.1 tydzień165 zł
IV. Róż­ne kon­struk­cje, będą­ce wła­sno­ścią najem­cy, słu­żą­ce do eks­po­zy­cji rekla­my na budyn­kach, par­ka­nach, pło­tach oraz w tere­nie
słu­py, bane­ry i tabli­ce rekla­mo­we za 1 m kw.1 dzień2,00 zł
bil­bor­dy za 1 m kw.1 dzień3,00 zł
V. Balo­ny rekla­mo­we, będą­ce wła­sno­ścią najem­cy
fram­per (bez kosz­tów za ener­gię elek­trycz­ną)1 dzień540 zł
balon1 dzień410 zł