Szkoły im. Sylwestra Kaliskiego
w Polsce

 1. Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych (WCY), ul. Sło­wac­kie­go 4, Bystrzy­ca Kłodz­ka
 2. Zespół Szkół Zawo­do­wych nr 1 (WMT), ul. Pocz­to­wa 6, Dział­do­wo
 3. Zespół Szkół (WME), ul. Armii Pol­skiej 15A, Góra Ślą­ska
 4. Zespół Szkół Mecha­nicz­nych Elek­trycz­nych i Elek­tro­nicz­nych (WEL), ul. Św. Józe­fa 26, Toruń
 5. Zespół Szkół Tech­nicz­nych (WTC), ul. Milew­skie­go 3B, Turek

 

Sygnatariusze listów intencyjnych
o współpracy
z Wojskową Akademią Techniczną
oraz dwustronnych porozumień
o współpracy

 

 1. XXI LO im. Hugo­na Koł­łą­ta­ja, ul. Gró­jec­ka 93, War­sza­wa
 2. Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Ogól­no­kształ­cą­cych, ul. Cze­re­śnio­wa 4E, Gorzów Wlkp.
 3. Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych (WCY), ul. Żerom­skie­go 86, Bia­ło­brze­gi
 4. II LO im. Polo­nii i Pola­ków na Świe­cie, al. Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go 1, Augu­stów
 5. Augu­stow­skie Cen­trum Edu­ka­cji, al. Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go 3, Augu­stów
 6. I LO im. Grze­go­rza Pira­mo­wi­cza, ul. Śród­mie­ścia 31, Augu­stów
 7. Zespół Szkół Lice­al­nych i Tech­nicz­nych nr 1 (WMT), ul. Wiśnio­wa 56, War­sza­wa
 8. LO im. Ks. Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go, ul. 11 Listo­pa­da 3, Sta­szów
 9. XXXIX Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Lot­nic­twa Pol­skie­go (WMT), ul. Lin­de­go 20, War­sza­wa
 10. Zespół Szkół Samo­cho­do­wych i Lice­al­nych nr 3 im. Igna­ce­go Jana Pade­rew­skie­go (WME), ul. Wło­ściań­ska 35, War­sza­wa
 11. Zespół Szkół Zawo­do­wych nr 1, ul. Gór­ska 39, Nowy Dwór Mazo­wiec­ki
 12. Zespół Szkół Zawo­do­wych, ul. Lipo­wa 10, Nasielsk
 13. Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Gen. Wła­dy­sła­wa Sikor­skie­go, ul. Ogrod­ni­cza 6, Pomie­chó­wek
 14. Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych, ul. Sta­rzyń­skie­go 10, Nasielsk
 15. Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Woj­ska Pol­skie­go, ul. Che­mi­ków 1, Nowy Dwór Mazo­wiec­ki
 16. Zespół Szkół w Nowym Dwo­rze Mazo­wiec­kim — Modlin Twier­dza, ul. Gen. Józe­fa Bema 312, Nowy Dwór Mazo­wiec­ki
 17. Zespół Szkół nr 2, ul. Dłu­ga 10, Nowy Dwór Mazo­wiec­ki
 18. Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 1 im. Nobli­stów Pol­skich, ul. Szcze­ciń­ska 60, Słupsk
 19. Zespół Szkół Budow­la­nych i Ogól­no­kształ­cą­cych im. Inży­nie­rów Pol­skich, ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi 3, Słupsk
 20. Zespół Szkół Eko­no­micz­nych i Ogól­no­kształ­cą­cych im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, ul. Par­ty­zan­tów 24, Słupsk
 21. Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 2, ul. Mic­kie­wi­cza 32, Słupsk
 22. IV Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. K. K. Baczyń­skie­go, ul. Grot­t­ge­ra 13, Słupsk
 23. V Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Zbi­gnie­wa Her­ber­ta, ul. Krzy­wo­uste­go 6, Słupsk
 24. I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Bole­sła­wa Krzy­wo­uste­go, ul. Sza­rych Sze­re­gów 15, Słupsk
 25. Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 3, ul. Marii Zabo­row­skiej 2, Słupsk
 26. Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych i Tech­nicz­nych, ul. Szy­ma­now­skie­go 5, Słupsk
 27. Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 4 im. Tade­usza Tań­skie­go, ul. Nie­dział­kow­skie­go 2, Słupsk
 28. Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych i Lice­al­nych, ul. Gen. Zającz­ka 7, War­sza­wa
 29. Zespół Szkół nr 36 im. Mar­ci­na Kasprza­ka, ul. Kasprza­ka 19/21, War­sza­wa
 30. Zespół Szkół nr 22 im. Emi­lia­na Konop­czyń­skie­go, ul. Konop­czyń­skie­go 4, War­sza­wa
 31. Zespół Szół Nr 21, ul. Saska 78, War­sza­wa
 32. XIV Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Zbi­gnie­wa Her­ber­ta, ul. Radzyń­ska 5, Lublin
 33. Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Janu­sza Kor­cza­ka, ul. Pocz­to­wa 14a, Więc­bork
 34. Zespół Szkół Cen­trum Edu­ka­cyj­ne, ul. Pocz­to­wa 16b, Więc­bork
 35. Zespół Szkół Cen­trum Kształ­ce­nia Rol­ni­cze­go, ul. Kwia­to­wa 3, Syp­nie­wo
 36. Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych , ul. Prze­my­sła­wa 15, Sępól­no Kra­jeń­skie
 37. Zespół Szkół Lice­al­nych im. Tade­usza Kotar­biń­skie­go, ul. Młyń­ska 42, Sępól­no Kra­jeń­skie
 38. Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Tade­usza Kościusz­ki, ul. 3 Maja 15, Gosty­nin
 39. Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Marii Skło­dow­skiej-Curie, ul. Zam­ko­wa 21, Ostrze­szów
 40. Zespół Szkół Tech­nicz­nych, ul. Teo­fi­la Kubra­ka 6, Kol­no
 41. Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce Zakła­du Dosko­na­le­nia Zawo­do­we­go w Bia­łym­sto­ku z sie­dzi­bą w Suwał­kach, ul. Kościusz­ki 23, Suwał­ki
 42. Zespół Szkół Nr 2 w Gra­je­wie im. 9 Puł­ku Strzel­ców Kon­nych, ul. Woj­ska Pol­skie­go 84, Gra­je­wo
 43. Zespół Szkół im. Gen. F. Kamiń­skie­go, ul. Cmen­tar­na 6. Ada­mów
 44. Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce Zakła­du Dosko­na­le­nia Zawo­do­we­go w Bia­łym­sto­ku z sie­dzi­bą w Giżyc­ku, ul. Koper­ni­ka 5, Giżyc­ko
 45. Zespół Szkół Eko­no­micz­nych im. Oska­ra Lan­ge­go z sie­dzi­bą w Nowym Sączu, ul. Grodz­ka 34, Nowy Sącz
 46. Zespół Szkół Mecha­nicz­no-Elek­trycz­nych im. T. Kościusz­ki z sie­dzi­bą w Ryb­ni­ku, ul. Kościusz­ki 23, Ryb­nik
 47. Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce Komi­sji Edu­ka­cji Naro­do­wej, ul. Św Sta­ni­sła­wa Kost­ki 15, Prza­snysz
 48. I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Bojow­ni­ków o Pol­skość Mazur, ul. Sikor­skie­go 15, Pisz
 49. Szko­ły Kor­pu­su Kade­tów, ul. Spor­to­wa 3, Suched­niów
 50. Zespól Szkól Elek­tro­nicz­nych im. Obroń­ców Lubli­na 1939 roku, ul. Woj­cie­chow­ska 38, Lublin
 51. Zespól Szkól Ener­ge­tycz­nych im. prof. Kazi­mie­rza Drew­now­skie­go, ul. Dłu­ga 6, Lublin
 52. Zespół Szkół Nr 2 im. Miko­ła­ja Reja, ul. Gen. Wł. Sikor­skie­go 25, Kra­śnik
 53. Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, ul. Bli­zna 37, Koło woj. wiel­ko­pol­skie
 54. Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. ONZ, ul T. Kościusz­ki 41/43, Bił­go­raj
 55. Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Bar­to­sza Gło­wac­kie­go, ul. Sem­po­łow­ska 1, Opa­tów
 56. Zeso­ół Szkół Elek­tro­nicz­nych im. mj Hen­ry­ka Suchar­skie­go, ul. Dąbrow­skie­go 33, Gorzów Wiel­ko­pol­ski
 57. II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Marii Skło­dow­skiej-Curie, ul. Prze­my­sło­wa 22, Gorzów Wiel­ko­pol­ski
 58. I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Wła­dy­sła­wa Bro­niew­skie­go, ul. Ste­fa­na Okrzei 3, Bło­nie
 59. II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Ste­fa­na Żerom­skie­go, ul. Jałow­co­wa 10, Toma­szów Mazo­wiec­ki
 60. Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 1 im. Tade­usza Kościusz­ki, ul. Św. Anto­nie­go 29, Toma­szów Mazo­wiec­ki
 61. Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im Boha­te­rów Pory­to­we­go Wzgó­rza, ul. Jana Paw­ła II 1, Janów Lubel­ski
 62. Zespół Szkół Ener­ge­tycz­nych im. Tade­usza Kościusz­ki z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie, ul. Lore­tań­ska 16, Kra­ków
 63. Zespół Szkół Zawo­do­wych im. San­do­ra Petäfi z sie­dzi­bą w Ostró­dzie, ul. Spor­to­wa 1
 64. Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce Nr 1 im. Jana Bażyń­skie­go z sie­dzi­bą w Ostró­dzie, ul. Dre­węc­ka
 65. III Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka z sie­dzi­bą w Olsz­ty­nie, ul. Sybi­ra­ków 3, Olsz­tyn
 66. Zespół Szkół Zawo­do­wych Nr 2 im. Powstań­ców War­sza­wy, ul. gen Sosnow­skie­go 43, Mińsk Mazo­wiec­ki
 67. Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. Ste­fa­na Żerom­skie­go z sie­di­bą w Iła­wie, ul. Sien­kie­wi­cza 1, Iła­wa
 68. Zespół Szkół Samo­cho­do­wych im. Obroń­ców Wester­plat­te z sie­dzi­bą w Rze­szo­wie, ul. War­szaw­ska 26a, Rze­szów
 69. Zespół Szkół im. Marii Curie Skło­dow­skiej, ul. Woj­ska Pol­skie­go 12, Kętrzyn
 70. Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, os. Pia­stow­skie, Nowa Ruda
 71. Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Pio­tra Skar­gi z sie­dzi­bą w Grój­cu, ul. Poświęt­ne 17, Gró­jec
 72. Zespół Szkół w Gogo­li­nie, ul. Szkol­na 27, Gogo­lin
 73. Cen­trum Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go i Usta­wicz­ne­go nr 1 z sie­dzi­bą w War­sza­wie, ul. Ks. Janu­sza 45/47, War­sza­wa
 74. Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Marii Konop­nic­kiej, ul. Mic­kie­wi­cza 13/15, Pod­dę­bi­ce
 75. Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych, ul. 15 Sierp­nia 4, Socha­czew
 76. Zespół Szkół im. Jaro­sła­wa Iwasz­kie­wi­cza, ul. Cho­pi­na 99a, Socha­czew
 77. Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych nr 2, ul. Kiliń­skie­go 8C, Gro­dzisk Mazo­wiec­ki
 78. Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 1 im. Kre­so­wia­ków, ul. Lima­now­skie­go 10, Bar­to­szy­ce
 79. Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr2 RCKU­iP im. Tade­usza Kościusz­ki, ul. Blich 10, Łowicz
 80. Zespół Szkół im. Wła­dy­sła­wa Rey­mon­ta, ul. Mir­kow­ska 39, Kon­stan­cin-Jezior­na
 81. Zespół Szkół Eko­no­micz­nych im. Jana Amo­sa Komeń­skie­go, ul. Ponia­tow­skie­go 2, Lesz­no
 82. Zespół Szkół Tech­nicz­nych im. 55 Poznań­skie­go Puł­ku Pie­cho­ty, ul. Gabrie­la Naru­to­wi­cza 74a, Lesz­no
 83. Zespół Szkół Elek­tro­nicz­no-Tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, ul. Jana Kiliń­skie­go 4, Lesz­no
 84. Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Cze­sła­wa Tań­skie­go, ul Kró­la Jana Sobie­skie­go 61, Pusz­cza Mariań­ska
 85. Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Jana Kaspro­wi­cza, ul. Dudy­cza 4, Nie­tąż­ko­wo
 86. Zespół Szkół nr 59 im. Rober­ta Schu­ma­na, ul. Jana III Sobie­skie­go 68, War­sza­wa
 87. Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Marii Kar­łow­skiej, ul. Bro­wa­ro­wa 14, Żnin
 88. Zespół Szkół, ul. Zam­ko­wa 7, Pili­ca
 89. II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Pio­tra Fir­le­ja, ul. 1 Maja 66/74, Lubar­tów
 90. Zespół Szkół Tech­nicz­nych, ul. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca 3, Śrem
 91. I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce, ul. Poznań­ska 38, Ple­szew
 92. I Zespół Szkół im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, ul. Kościusz­ki 11, Wscho­wa
 93. I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. M. Skło­dow­skiej-Curie, ul. Sado­wa 11, Soko­łów Pod­la­ski
 94. Zespół Szkół Nr 14, ul. Sza­naj­cy 5, War­sza­wa
 95. Zespół Szkół Trans­por­to­wo-Komu­ni­ka­cyj­nych im. Tade­usza Kościusz­ki, ul. Zembo­rzyc­ka 82, Lublin
 96. Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 2 im. Kró­la Jana III Sobie­skie­go, ul. Kró­lo­wej Jadwi­gi 11, Legio­no­wo
 97. I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Ste­fa­na Żerom­skie­go, ul.
 98. XXII Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce z Oddzia­ła­mi Dwu­ję­zycz­ny­mi im. José Mar­ti w War­sza­wie, ul. Staf­fa 111, War­sza­wa
 99. Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne, ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 25A, War­sza­wa
 100. Publicz­ne Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce nr I im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka, ul. Lice­al­na 3, Opo­le
 101. Zespół Szkół Cen­trum Kształ­ce­nia Prak­tycz­ne­go, ul. Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go 51, Socha­czew
 102. I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym z Oddzia­ła­mi Dwu­ję­zycz­ny­mi im. Marii Konop­nic­kiej, ul. Ada­ma Mic­kie­wi­cza 3, Suwał­ki
 103. Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. Karo­la Kur­piń­skie­go, ul. Karo­la Kur­piń­skie­go 30, Wło­sza­ko­wi­ce