» » Zwycięstwo WAT w Olimpiadzie Wiedzy o Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony UE

Zwycięstwo WAT w Olimpiadzie Wiedzy o Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony UE

W dniach 21 – 25 maja 2018 w  Vasil Levski Natio­nal Defen­ce Uni­ver­si­ty, Veli­ko Tar­no­vo, Buł­ga­ria, odby­ła się czwar­ta edy­cja Euro­pej­skiej Olim­pia­dy Wie­dzy o Wspól­nej Poli­ty­ce Bez­pie­czeń­stwa i Obro­ny Unii Euro­pej­skiej

Repre­zen­tu­ją­cy WAT, st. kpr. pchor. Kac­per Kasprzak z  Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa WAT wyka­zał się ponad­prze­cięt­ną wie­dzą i w fina­le zajął I miej­sce spo­śród stu­den­tów repre­zen­tu­ją­cych ponad 70 euro­pej­skich woj­sko­wych uczel­ni zrze­szo­nych w Euro­pe­an Secu­ri­ty and Defen­ce Col­le­ge. Olim­pia­da orga­ni­zo­wa­na jest co dwa lata przez kraj, któ­ry aktu­al­nie prze­wo­dzi Unii Euro­pej­skiej.

Przy­go­to­wa­nia do Olim­pia­dy roz­po­czę­ły się ponad rok temu i pole­ga­ły w pierw­szym eta­pie na przy­go­to­wa­niu ese­ju – kil­ku­na­sto­stro­ni­co­we­go opra­co­wa­nia nauko­we­go doty­czą­ce­go wybra­ne­go tema­tu z zakre­su bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści Unii Euro­pej­skiej. Po zakwa­li­fi­ko­wa­niu do następ­ne­go eta­pu pra­ce były nie­za­leż­nie recen­zo­wa­ne i oce­nia­ne, a auto­rzy naj­lep­szych – po przej­ściu eta­pu e‑learningowego – zapro­sze­ni do kon­kur­su fina­ło­we­go w Buł­ga­rii.

Osta­tecz­nie do rywa­li­za­cji przy­stą­pi­li repre­zen­tan­ci 15 kra­jów – 38 stu­den­tów z  22 uczel­ni. W tej fazie kon­kur­su stu­den­ci zobli­go­wa­ni byli do przed­sta­wie­nia głów­nych tez swo­ich prac przed komi­sja­mi kon­kur­so­wy­mi, a naj­lep­sze wystą­pie­nia, w tym pchor. Kasprza­ka, przed­sta­wia­ne były ponow­nie przed kil­ku­set­oso­bo­wym audy­to­rium.

W dru­gim dniu rywa­li­za­cji stu­den­ci mie­li oka­zję popi­sać się wie­dzą zgro­ma­dzo­ną pod­czas kil­ku­mie­sięcz­ne­go przy­go­to­wa­nia. W dwóch eta­pach fina­ło­wej roz­gryw­ki stu­den­ci odpo­wia­da­li na 40 spe­cja­li­stycz­nych pytań – 25 w eta­pie gru­po­wym i 15 w indy­wi­du­al­nym. Per­fek­cyj­nie przy­go­to­wa­ny stu­dent WAT w fina­le oka­zał się bez­kon­ku­ren­cyj­ny, wygry­wa­jąc z prze­wa­gą 6 punk­tów nad kolej­nym uczest­ni­kiem z Austrii i 8 punk­tów nad Sło­wa­kiem.

Suk­ces nie był­by moż­li­wy bez wspar­cia prze­ło­żo­nych: por. Ceza­re­go Czar­nec­kie­go i dowód­cy 2 BSZK ppłk. Grze­go­rza Sobec­kie­go, któ­rzy w ramach przy­go­to­wań do olim­pia­dy umoż­li­wi­li nasze­mu zwy­cięz­cy uczest­nic­two w dwóch spe­cja­li­stycz­nych szko­le­niach w Gre­cji i we Wło­szech.

Pomysł udzia­łu przed­sta­wi­cie­la WAT w olim­pia­dzie powstał w ramach ini­cja­ty­wy Współ­pra­cy Woj­sko­wych Uczel­ni Unii Euro­pej­skiej, tzw. Era­smu­sa Woj­sko­we­go. Nad cało­ścią przy­go­to­wań czu­wa­li przed­sta­wi­cie­le Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej WAT, kie­row­nik płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk oraz ppor. dr Mar­cin Gór­ni­kie­wicz.

Tekst i fot. płk Mariusz Gon­tar­czyk