» » Wykład pułkownika profesora Haralda Gella

Wykład pułkownika profesora Haralda Gella

8 mar­ca br. w Sali Sena­tu WAT odbył się wykład  prze­wod­ni­czą­ce­go Gru­py Imple­men­ta­cyj­nej ds. Ini­cja­ty­wy Wymia­ny Stu­den­tów Woj­sko­wych Unii Euro­pej­skiej płk. prof. Haral­da Gel­la. Wykład doty­czył moż­li­wo­ści i korzy­ści jakie pły­ną dla stu­den­tów wyjeż­dża­ją­cych na zagra­nicz­ne sty­pen­dia w ramach pro­gra­mów Era­smus+  oraz tzw. Era­smu­sa Woj­sko­we­go.

Płk Gell roz­po­czął swój wykład od posta­wie­nia pro­wo­ka­cyj­ne­go pyta­nia: „Czy w ogó­le potrze­bu­je­my kształ­cić euro­pej­skich ofi­ce­rów, sko­ro nie ma euro­pej­skich sił zbroj­nych?” Przez następ­ne pół­to­rej godzi­ny bar­dzo cie­ka­wie prze­ko­ny­wał zebra­nych w Sali Sena­tu WAT, że war­to, a taki wyjazd daje stu­den­tom mun­du­ro­wym wie­le korzy­ści. Pro­fe­sor Gell przed­sta­wił rów­nież gene­zę powsta­nia Gru­py Imple­men­ta­cyj­nej sku­pia­ją­ce ponad 80 uczel­ni mun­du­ro­wych z Unii Euro­pej­skiej, któ­ra dzia­ła w ramach Euro­pe­an Secu­ri­ty and Defen­ce Col­le­ge, zasa­dy pra­cy gru­py oraz ofer­tę edu­ka­cyj­ną uczel­ni dzia­ła­ją­cych w ramach Ini­cja­ty­wy. Wie­lo­krot­nie pod­kre­ślał, że tyl­ko dzia­ła­jąc wspól­nie – rów­nież na polu mili­tar­nym – kra­je unij­ne mogą prze­ciw­sta­wić się zagro­że­niom z zewnątrz.

Płk Gell – na co dzień wykła­dow­ca pre­sti­żo­wej Tere­zjań­skiej Aka­de­mii Woj­sko­wej (The­re­sia­ni­sche Mili­tära­ka­de­mie, Ther­Mi­lAk) wyja­śniał jak dzia­ła „Woj­sko­wy Era­smus”, jakie moż­li­wo­ści daje zarów­no stu­den­tom jak i wykła­dow­com. Poka­zał rów­nież wyni­ki swo­ich badań, potwier­dza­ją­ce korzyst­ne efek­ty wymia­ny mię­dzy­na­ro­do­wej: stu­den­ci, któ­rzy spę­dzi­li nawet kil­ka tygo­dni stu­diu­jąc na zagra­nicz­nych uczel­niach, nie tyl­ko łatwiej poro­zu­mie­wa­ją się po angiel­sku i uczą się współ­pra­cy z pod­cho­rą­ży­mi z innych kra­jów, ale też osią­ga­ją lep­sze wyni­ki w nauce po powro­cie do rodzi­mej uczel­ni i są bar­dziej odpor­ni na stres.

Wizy­ta w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej była rów­nież dobrą oka­zją do roz­mów z wła­dza­mi WAT na temat zwięk­sze­nia zaan­ga­żo­wa­nia Aka­de­mii w ramach Gru­py Imple­men­ta­cyj­nej. Obec­nie WAT pro­po­nu­je jeden moduł – w ramach tzw. Com­mon Modu­les – szko­leń i kur­sów dedy­ko­wa­nych dla pod­cho­rą­żych uczel­ni zagra­nicz­nych – tygo­dnio­wy kurs „Advan­ced Tech­no­lo­gies in Bor­ders Surve­il­len­ce”, a tak­że w ramach zwięk­sze­nia wię­zi mię­dzy uczel­nia­mi i pro­mo­cji WAT, mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy spor­to­wo-strze­lec­kie dla stu­den­tów z euro­pej­skich uczel­ni woj­sko­wych.

Pod­czas jed­no­dnio­wej wizy­ty w WAT, płk Gell odwie­dził też pra­cow­nie Zakła­du Awio­ni­ki i Uzbro­je­nia Lot­ni­cze­go na Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, labo­ra­to­ria Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki oraz ośro­dek spor­to­wy WAT. Austriac­ki gość był pod wra­że­niem nowo­cze­snych labo­ra­to­riów a tak­że odno­wio­nej bazy Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go

Płk prof. Harald Gell jest ofi­ce­rem armii austriac­kiej, absol­wen­tem i wykła­dow­cą pre­sti­żo­wej Tere­zjań­skiej Aka­de­mii Woj­sko­wej w Wied­niu (The­re­sia­ni­sche Mili­tära­ka­de­mie, Ther­Mi­lAk). Jako szef zespo­łu obser­wa­to­rów słu­żył w misji UE w Bośni i Her­ce­go­wi­nie oraz Chor­wa­cji. Przez trzy lata peł­nił obo­wiąz­ki sze­fa ope­ra­cyj­ne­go misji UNDOF w Syrii. Dok­to­ry­zo­wał się na Uni­wer­sy­te­cie Zyg­mun­ta Freu­da w Wied­niu. A w 2017 roku sfi­na­li­zo­wał swo­je dłu­go­let­nie bada­nia obro­ną habi­li­ta­cyj­ną na Uni­wer­sy­te­cie Obro­ny w Brnie. Od 2010 r. jest dyrek­to­rem kur­sów z zakre­su poli­ty­ki bez­pie­czeń­stwa i obro­ny w Ther­Mi­lAk. Od kwiet­nia 2015 r. peł­ni funk­cję prze­wod­ni­czą­ce­go Gru­py Imple­men­ta­cyj­nej „Woj­sko­we­go Era­smu­sa”, dzia­ła­ją­cej w ramach Unii Euro­pej­skiej.