» » Udział WAT w Grupie Implementacyjnej wymiany studentów wojskowych

Udział WAT w Grupie Implementacyjnej wymiany studentów wojskowych

W dniach 20 – 21 lute­go 2018 dele­ga­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skła­dzie: płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk, kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej oraz ppłk dr inż. Krzysz­tof Poko­niecz­ny, z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji uczest­ni­czy­ła w 37. posie­dze­niu Imple­men­ta­tion Gro­up w Bruk­se­li. W ramach spo­tka­nia euro­pej­skie uczel­nie woj­sko­we sku­pio­ne wokół ini­cja­ty­wy tzw. Era­smu­sa Woj­sko­we­go przed­sta­wia­ły swo­je osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie wymia­ny stu­den­tów woj­sko­wych oraz pro­po­zy­cje wspól­nych szko­leń. Posie­dze­nie było rekor­do­we pod wzglę­dem uczest­nic­twa i zgro­ma­dzi­ło pra­wie 50 przed­sta­wi­cie­li uczel­ni woj­sko­wych z Austrii, Rumu­nii, Por­tu­ga­lii, Hisz­pa­nii, Szwe­cji, Włoch, Łotwy, Buł­ga­rii, Pol­ski, Fran­cji, Bel­gii, Węgier, Gre­cji, Sło­wa­cji, Fin­lan­dii.

Jed­nym z głów­nych punk­tów pro­gra­mu spo­tka­nia było przed­sta­wie­nie nowych ini­cja­tyw – w ramach tzw. Com­mon Modu­les – szko­leń i kur­sów dedy­ko­wa­nych dla kan­dy­da­tów na ofi­ce­rów – kadetów/podchorążych. W ramach ini­cja­ty­wy płk Gon­tar­czyk przed­sta­wił zapro­sze­nie dla woj­sko­wych stu­den­tów euro­pej­skich uczel­ni woj­sko­wych do uczest­nic­twa w dwóch wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych przez WAT w 2018 roku –  pilo­ta­żo­we­go kur­su pod nazwą „Advan­ced Tech­no­lo­gies in Bor­ders Surve­il­len­ce” – przy­go­to­wa­ne­go wspól­nie przez WCY, WIG, WEL, WTC oraz IOE. W ramach tygo­dnio­we­go szko­le­nia 20 stu­den­tów woj­sko­wych z kra­jów UE będzie mogło pogłę­biać wie­dzę o tech­no­lo­giach wyko­rzy­sty­wa­nych do moni­to­ro­wa­nia ruchu gra­nicz­ne­go. Dru­gą ofer­tą przed­sta­wio­ną euro­pej­skim uczel­niom woj­sko­wym były orga­ni­zo­wa­ne w WAT mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy spor­to­wo-strze­lec­kie dla stu­den­tów woj­sko­wych ze szkół euro­pej­skich, któ­rych finał przy­pad­nie na Świę­to Spor­tu WAT 2018. Z kolei, ppłk Poko­niecz­ny, repre­zen­tu­ją­cy WIG przed­sta­wił struk­tu­rę, zada­nia oraz ofer­tę anglo­ję­zycz­ną swo­je­go wydzia­łu, już w naj­bliż­szych tygo­dniach poja­wią się w WAT stu­den­ci woj­sko­wi z Defen­ce Uni­ver­si­ty z Brna, któ­rych przy­cią­gnę­ła atrak­cyj­na ofer­ta WIG. W ramach spo­tka­nia prze­sta­wio­no rów­nież wyni­ki I eta­pu Olim­pia­dy Wie­dzy o Wspól­nej Euro­pej­skiej Poli­ty­ce Bez­pie­czeń­stwa i Obron­no­ści. Pra­ca pod­cho­rą­że­go WAT Kac­pra Kasprza­ka zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do ści­słe­go fina­łu, któ­ry odbę­dzie się w maju br. w Buł­ga­rii. War­to pod­kre­ślić, że WAT jest po raz pierw­szy repre­zen­to­wa­na w Olim­pia­dzie a pra­ca była naj­wy­żej oce­nio­ną z Pol­ski. Pod­czas spo­tka­nia WAT otrzy­ma­ła zapro­sze­nie do wzię­cia udzia­łu w jubi­le­uszu 10-lecia ini­cja­ty­wy wymia­ny stu­den­tów woj­sko­wych. Uro­czy­sto­ści odbę­dą się w listo­pa­dzie br. w Gre­cji, gdzie jed­ną z głów­nych atrak­cji będzie moż­li­wość uczest­nic­twa w Mara­to­nie Ateń­skim oraz wyści­gu trier.

W ramach posie­dze­nia gru­py odby­ła się uro­czy­stość wrę­cze­nia tytu­łu Hono­ro­we­go Człon­ka Gru­py Imple­men­ta­cyj­nej prze­wod­ni­czą­ce­mu Komi­te­tu Woj­sko­we­go Unii Euro­pej­skiej Gene­ra­ło­wi Mikha­ilo­wi Kosta­ra­ko­so­wi, któ­ry jest pierw­szym lau­re­atem tego wyróż­nie­nia.

Jesz­cze nigdy w 10-let­niej histo­rii Ini­cja­ty­wy nie mie­li­śmy takie­go zain­te­re­so­wa­nia uczel­ni woj­sko­wych wymia­ną stu­den­tów, nigdy rów­nież nie mie­li­śmy tak wie­lu ofert wyda­rzeń, kon­fe­ren­cji, zawo­dów spor­to­wych, na któ­re zapra­sza­ni byli­by stu­den­ci woj­sko­wi z wszyst­kich państw Unii Euro­pej­skiej – powie­dział prze­wod­ni­czą­cy gru­py płk prof. Harald Gell, któ­ry już wkrót­ce, 8 mar­ca br. odwie­dzi WAT z gościn­nym wykła­dem, pod­czas któ­re­go będzie przed­sta­wiał zasa­dy i korzy­ści pły­ną­ce z uczest­nic­twa w pro­gra­mach mię­dzy­na­ro­do­wej wymia­ny stu­denc­kiej.