» » Uczestnictwo WAT w Seminarium Komendantów Europejskich Uczelni Wojskowych

Uczestnictwo WAT w Seminarium Komendantów Europejskich Uczelni Wojskowych

W dniach 17 – 19 paź­dzier­ni­ka dele­ga­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skła­dzie płk dr inż. Artur Król, pro­rek­tor do spraw woj­sko­wych  oraz płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk, kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej uczest­ni­czy­ła w spo­tka­niu komen­dan­tów szkół woj­sko­wych Unii Euro­pej­skiej (Euro­pe­an Mili­ta­ry Aca­de­mies Com­men­dants Semi­nar)  orga­ni­zo­wa­nej przez Esto­nian Natio­nal Defen­ce Col­le­ge w Tar­tu. Ini­cja­ty­wa spo­tkań zro­dzi­ła się w 2009 roku, a semi­na­ria tra­dy­cyj­nie orga­ni­zo­wa­ne są przez pań­stwa, aktu­al­nie peł­nią­ce pre­zy­den­cję w Unii Euro­pej­skiej.

Tema­ty­ka semi­na­rium była sku­pio­na wokół doświad­czeń oraz przy­szłych moż­li­wo­ści współ­pra­cy mię­dzy uczel­nia­mi w tym wymia­nie stu­den­tów woj­sko­wych. Pod­kre­ślo­no rów­nież rolę wymia­ny stu­den­tów oraz kadry nauko­wo-dydak­tycz­nej w kre­owa­niu wspól­nej, euro­pej­skiej poli­ty­ki bez­pie­czeń­stwa i obro­ny. W semi­na­rium bra­li udział przed­sta­wi­cie­le uczel­ni woj­sko­wych z Esto­nii, Buł­ga­rii, Czech, Nie­miec, Gre­cji, Fran­cji, Włoch, Łotwy, Litwy, Austrii, Pol­ski, Por­tu­ga­lii, Rumu­nii, Fin­lan­dii, Szwe­cji, Wiel­kiej Bry­ta­nii, a tak­że przed­sta­wi­cie­le Bal­tic Defen­ce Col­le­ge oraz Euro­pe­an Defen­ce and Secu­ri­ty Col­le­ge.