» » Podchorążowie europejskich uczelni wojskowych po raz pierwszy w WAT na tzw. Erasmusie wojskowym

Podchorążowie europejskich uczelni wojskowych po raz pierwszy w WAT na tzw. Erasmusie wojskowym

22 czerw­ca 2018 w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zakoń­czy­ło się szko­le­nie Com­mon Modu­le – Advan­ced Tech­no­lo­gies in Bor­ders Surve­il­lan­ce (Zaawan­so­wa­ne Tech­no­lo­gie Moni­to­ro­wa­nia Gra­nic) reali­zo­wa­ne pod auspi­cja­mi Euro­pe­an Secu­ri­ty and Defen­ce Col­le­ge. Było to pierw­sze szko­le­nie w WAT dla zagra­nicz­nych stu­den­tów woj­sko­wych w ramach tzw. Era­smu­sa woj­sko­we­go. W pierw­szej edy­cji kur­su udział wzię­ło trzy­na­stu stu­den­tów z Austrii, Bel­gii, Holan­dii, Pol­ski, Rumu­nii i Włoch.

„Do tej pory nasi stu­den­ci woj­sko­wi uczest­ni­czy­li w szko­le­niach zagra­nicz­nych w innych euro­pej­skich uczel­niach woj­sko­wych. Naresz­cie może­my odwdzię­czyć się tym samym. Pierw­szy tzw. wspól­ny moduł prze­pro­wa­dzo­ny przez WAT to widocz­ny sygnał dla naszych szkół part­ner­skich – jeste­śmy peł­no­praw­nym człon­kiem Era­smu­sa woj­sko­we­go – korzy­sta­my z ofert kształ­ce­nia i sami pro­po­nu­je­my nasze, zgod­ne ze spe­cy­fi­ką uczel­ni” – mówił pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król.

Pierw­sze w histo­rii WAT szko­le­nie w ramach Era­smu­sa woj­sko­we­go to owoc współ­pra­cy pię­ciu pod­sta­wo­wych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Aka­de­mii: Wydzia­łu Geo­de­zji i Inży­nie­rii Lądo­wej, Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki, Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki, Wydzia­łu Che­mii i Nowych Tech­no­lo­gii oraz Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki. Tema­ty­ka obej­mo­wa­ła mię­dzy inny­mi tech­ni­ki zobra­zo­wa­nia geo­prze­strzen­ne­go, zasto­so­wa­nia wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści do szko­leń stra­ży gra­nicz­nej, bio­me­trii, wykry­wa­nia zagro­żeń che­micz­nych, radio­lo­gicz­nych i mate­ria­łów wybu­cho­wych, tech­no­lo­gii wykry­wa­nia i zakłó­ca­nia nie­po­żą­da­nych sygna­łów radio­wych, a tak­że tech­no­lo­gii nok­to­wi­zyj­nych i ter­mo­wi­zyj­nych.

Szko­le­nie koor­dy­no­wał Dział Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej, któ­ry rów­nież był odpo­wie­dzial­ny z stwo­rze­nie pro­gra­mu i akcję pro­mo­cyj­ną w zagra­nicz­nych uczel­niach woj­sko­wych.

To pio­nier­skie szko­le­nie zosta­ło bar­dzo dobrze ode­bra­ne przez uczest­ni­ków. Stu­den­ci chwa­li­li orga­ni­za­cję tego pio­nier­skie­go szko­le­nia, poziom nauko­wy i języ­ko­wy, a przede wszyst­kim pasję wykła­dow­ców pro­wa­dzą­cych zaję­cia.

płk Mariusz Gon­tar­czyk
fot. Paweł Bylak, Mariusz Chmie­lew­ski