» » Noblista – prof. Kurt Wüthrich w WAT

Noblista – prof. Kurt Wüthrich w WAT

20 czerw­ca 2017 odbył się w WAT uro­czy­sty wykład Nobli­sty – prof. Kur­ta WÜTHRICHA – na temat odkryć zwią­za­nych z moż­li­wo­ścia­mi roz­sze­rze­nia zasto­so­wa­nia rezo­nan­su magne­tycz­ne­go. Wykład odbył się w ramach ini­cja­ty­wy pod­se­kre­ta­rza sta­nu w Mini­ster­stwie Obro­ny Naro­do­wej i wpi­sy­wał się ideę pro­mo­wa­nia pol­skich uczel­ni woj­sko­wych na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Po wykła­dzie Nobli­sta zapo­znał się z naj­now­szy­mi wyna­laz­ka­mi naukow­ców z WAT oraz odwie­dził labo­ra­to­ria Wydzia­łu Che­mii i Nowych Tech­no­lo­gii oraz Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki. Wizy­tę koor­dy­no­wał Dział Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej WAT.