Strona główna » Współpraca Międzynarodowa » Międzynarodowe zawody sportowe studentów wojskowych

Międzynarodowe zawody sportowe studentów wojskowych

W dniach 9 – 11 maja 2018 w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ły się  Mię­dzy­na­ro­do­we Zawo­dy Spor­to­wo-Strze­lec­kie (Mili­ta­ry Mul­ti­na­tio­nal Sports and Sho­oting Games 2018), w któ­rych rywa­li­zo­wa­li stu­den­ci woj­sko­wi z Bel­gii, Buł­ga­rii, Nie­miec, Gre­cji, Holan­dii, Ukra­iny oraz dwóch stu­den­tów z WAT. Wszyst­kie kon­ku­ren­cje zosta­ły przy­go­to­wa­ne i prze­pro­wa­dzo­ne przez Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go wspie­ra­ne orga­ni­za­cyj­nie przez Dział Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej.

W majo­wym słoń­cu zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li w sze­ściu dys­cy­pli­nach poprze­dzo­nych tre­nin­ga­mi: strze­la­nie pneu­ma­tycz­ne, bieg na orien­ta­cję, lądo­wy tor prze­szkód, ośro­dek spraw­no­ści fizycz­nej, cross­fit-wor­ko­ut oraz par­ko­ur.

Wrę­cze­nia pucha­rów doko­nał pro­rek­tor do spraw woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król w dniu Świę­ta Spor­tu w WAT 11 maja. W kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej zawo­dów I i II miej­sce zaję­li repre­zen­tan­ci Ukra­iny z Żyto­mier­skie­go Insty­tu­tu Tech­nicz­ne­go, a III repre­zen­tant Buł­ga­rii z Aka­de­mii Mor­skiej z War­ny.

Jed­na z dys­cy­plin – cross­fit-wor­ko­ut odby­wa­ła się w parach, któ­re były loso­wa­ne spo­śród uczest­ni­ków. W tej kla­sy­fi­ka­cji I miej­sce zajął zespół pol­sko-buł­gar­ski, II – zespół holen­der­sko-ukra­iń­ski a III – zespół ukra­iń­sko-bel­gij­ski.

Ini­cja­ty­wa zor­ga­ni­zo­wa­nia zawo­dów powsta­ła w ramach współ­pra­cy WAT  z euro­pej­ski­mi uczel­nia­mi woj­sko­wy­mi, w któ­rej Aka­de­mia bie­rze czyn­ny udział od począt­ku 2017 roku.

W ramach poby­tu w WAT uczest­ni­cy spo­tka­li się z pro­rek­to­rem do spraw woj­sko­wych płk. dr. inż. Artu­rem Kró­lem, zwie­dzi­li labo­ra­to­rium bro­ni strze­lec­kiej Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, a ci, któ­rzy zacho­wa­li naj­wię­cej sił wzię­li udział w Juwe­na­liach WAT.

płk Mariusz Gon­tar­czyk
fot. Grze­gorz Rosiń­ski, Seba­stian, Jurek