» » Jubileuszowe, 40. posiedzenie Grupie Implementacyjnej wymiany studentów wojskowych

Jubileuszowe, 40. posiedzenie Grupie Implementacyjnej wymiany studentów wojskowych

W dniu 9 listo­pa­da 2018 płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk, kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczest­ni­czył w 40., jubi­le­uszo­wym posie­dze­niu Imple­men­ta­tion Gro­up w Bruk­se­li. W ramach spo­tka­nia euro­pej­skie uczel­nie woj­sko­we sku­pio­ne wokół ini­cja­ty­wy tzw. Era­smu­sa Woj­sko­we­go przed­sta­wia­ły swo­je osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie wymia­ny stu­den­tów woj­sko­wych oraz pro­po­zy­cje wspól­nych szko­leń. Posie­dze­nie zgro­ma­dzi­ło pra­wie 50 uczest­ni­ków z 14 kra­jów repre­zen­tu­ją­cych 25 róż­nych insty­tu­cji z Austrii, Rumu­nii, Por­tu­ga­lii, Włoch, Cypru, Buł­ga­rii, Pol­ski, Fran­cji, Bel­gii, Gre­cji, Sło­wa­cji, Chor­wa­cji, Czech, Holan­dii.

Jed­nym z głów­nych punk­tów pro­gra­mu spo­tka­nia było przed­sta­wie­nie nowych ini­cja­tyw – w ramach tzw. Com­mon Modu­les – szko­leń i kur­sów dedy­ko­wa­nych dla kan­dy­da­tów na ofi­ce­rów – kadetów/podchorążych. W ramach ini­cja­ty­wy płk Gon­tar­czyk przed­sta­wił zapro­sze­nie dla woj­sko­wych stu­den­tów euro­pej­skich uczel­ni woj­sko­wych do uczest­nic­twa w dwóch wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych przez WAT w 2019 roku – dru­giej edy­cji kur­su pod nazwą „Advan­ced Tech­no­lo­gies in Bor­ders Surve­il­len­ce” – przy­go­to­wa­ne­go wspól­nie przez WCY, WIG, WEL, WTC oraz IOE. W ramach tygo­dnio­we­go szko­le­nia 20 stu­den­tów woj­sko­wych z kra­jów UE będzie mogło pogłę­biać wie­dzę o tech­no­lo­giach wyko­rzy­sty­wa­nych do moni­to­ro­wa­nia ruchu gra­nicz­ne­go. Dru­gą ofer­tą przed­sta­wio­ną euro­pej­skim uczel­niom woj­sko­wym były orga­ni­zo­wa­ne w WAT mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy spor­to­wo-strze­lec­kie dla stu­den­tów woj­sko­wych ze szkół euro­pej­skich, któ­rych finał przy­pad­nie na Świę­to Spor­tu WAT 2019.

W ramach posie­dze­nia gru­py odby­ła się uro­czy­stość wrę­cze­nia trze­cie­go już tytu­łu Hono­ro­we­go Człon­ka Gru­py Imple­men­ta­cyj­nej prze­wod­ni­czą­ce­mu majo­ro­wi Emma­no­uilo­wi Mano­li­so­wi, któ­ry był pio­nie­rem jeśli cho­dzi o wdro­że­nie pro­gra­mu Era­smus w uczel­niach grec­kich.

Jesz­cze nigdy w 10-let­niej histo­rii Ini­cja­ty­wy nie mie­li­śmy takie­go zain­te­re­so­wa­nia uczel­ni woj­sko­wych wymia­ną stu­den­tów. Obec­nie uczel­nie woj­sko­we Unii Euro­pej­skiej ofe­ru­ją łącz­nie 43 róż­ne modu­ły na łącz­ną sumę 120 pun­ków ECTS – ogło­sił prze­wod­ni­czą­cy gru­py płk prof. Harald Gell.

Dzię­ki Ini­cja­ty­wie w 2019 roku ponad trzy­dzie­stu pod­cho­rą­żych WAT mogło dosko­na­lić swo­je umie­jęt­no­ści woj­sko­we i języ­ko­we a tak­że kom­pe­ten­cje spo­łecz­ne w uczel­niach we Wło­szech, Gre­cji, Buł­ga­rii, Fran­cji, Rumu­nii, Niem­czech, a tak­że na Węgrzech i Łotwie.

Tekst: Mariusz Gon­tar­czyk
Zdję­cia: Mariusz Gon­tar­czyk, Mari­nos Kaz­da­glis