ZOSTAŃ UCZNIEM CYBERLICEUM

23 kwiet­nia 2019 r. uru­cho­mio­na zosta­ła rekru­ta­cja do I kla­sy Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go w War­sza­wie. Warun­ki i ter­mi­narz rekru­ta­cji dostęp­ne są na stro­nie lowat​.wp​.mil​.pl.

W roku szkol­nym 2019/2020 szko­ła przyj­mie do I kla­sy 50 kan­dy­da­tów. Uru­cho­mio­ne zosta­ną dwa oddzia­ły – jeden dla absol­wen­tów gim­na­zjum i jeden dla absol­wen­tów 8‑letniej szko­ły pod­sta­wo­wej. Oddział liczyć będzie nie wię­cej niż 25 uczniów.

Wnio­ski o przy­ję­cie do Liceum nale­ży skła­dać do 20 maja 2019 r. za pośred­nic­twem pocz­ty lub oso­bi­ście w sie­dzi­bie Liceum przy ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 25A, 00 – 908 War­sza­wa.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o rekru­ta­cji moż­na uzy­skać tak­że mailo­wo pisząc na adres sekretariat.​woli@​wat.​edu.​pl lub pod nume­ra­mi tele­fo­nów: 261 839 511 i 261 839 294.

Celem dzia­łal­no­ści Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go będzie przy­go­to­wa­nie mło­dzie­ży do pod­ję­cia stu­diów w uczel­niach woj­sko­wych w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nie­rza zawo­do­we­go, w tym zwłasz­cza w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na kie­run­kach infor­ma­ty­ka oraz kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo.

Ofer­ta edu­ka­cyj­na Liceum adre­so­wa­na jest do uta­len­to­wa­nej mło­dzie­ży pra­gną­cej zwią­zać swo­ją przy­szłość z zawo­do­wą służ­bą woj­sko­wą w jed­nost­kach i insty­tu­cjach Sił Zbroj­nych RP.

Liceum będzie publicz­ną szko­łą ponad­pod­sta­wo­wą – liceum ogól­no­kształ­cą­cym o czte­ro­let­nim, a przej­ścio­wo tak­że trzy­let­nim, cyklu kształ­ce­nia. W każ­dym oddzia­le Liceum reali­zo­wa­ny będzie roz­sze­rzo­ny pro­gram naucza­nia mate­ma­ty­ki, fizy­ki, infor­ma­ty­ki i języ­ka angiel­skie­go. W Liceum pro­wa­dzo­ne będą tak­że zaję­cia z edu­ka­cji woj­sko­wej oraz w zwięk­szo­nym wymia­rze zaję­cia z wycho­wa­nia fizycz­ne­go.

Uzu­peł­nie­niem kształ­ce­nia obję­te­go pla­nem naucza­nia, będzie ofer­ta zajęć fakul­ta­tyw­nych – poza­lek­cyj­nych – opar­tych na współ­dzia­ła­niu ze stu­denc­ki­mi i dok­to­ranc­ki­mi koła­mi nauko­wy­mi WAT. Zapew­nio­na zosta­nie moż­li­wość nauki i odkry­wa­nia pasji badaw­czych pod okiem doświad­czo­nych nauczy­cie­li aka­de­mic­kich WAT. Ucznio­wie będą mogli tak­że uczest­ni­czyć w tre­nin­gach i zaję­ciach wybra­nych spo­śród 24 sek­cji spor­to­wych ist­nie­ją­cych w Klu­bie Uczel­nia­nym AZS WAT.

Uczniom, któ­rzy podej­mą naukę w Liceum, zosta­ną zapew­nio­ne bez­płat­ne świad­cze­nia w posta­ci: zakwa­te­ro­wa­nia, wyży­wie­nia, umun­du­ro­wa­nia oraz opie­ki lekar­skiej.