Strona główna » Szkoła Doktorska » Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej WAT

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej WAT

Od 1 lip­ca br. rusza rekru­ta­cja do Szko­ły Dok­tor­skiej WAT na rok aka­de­mic­ki 2019/2020. Ter­min skła­da­nia doku­men­tów upły­wa 19 sierp­nia 2019 r. Wię­cej infor­ma­cji w zakład­ce REKRUTACJA.