Strona główna » Szkoła Doktorska » Doktorat wdrożeniowy – ostatnie dni składania dokumentów

Doktorat wdrożeniowy – ostatnie dni składania dokumentów

Zgod­nie z Komu­ni­ka­tem nr 1 z dnia 27 kwiet­nia 2020 r. Komi­sji Rekru­ta­cyj­nej powo­ła­nej do prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go do Szko­ły Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej im. Jaro­sła­wa Dąbrow­skie­go na rok aka­de­mic­ki 2020/2021 w dniu 15 maja br. upły­wa ter­min złożenia/przesłania doku­men­tów przez poten­cjal­ne­go pro­mo­to­ra i kan­dy­da­tów na dok­to­ran­tów Szko­ły Dok­tor­skiej w ramach pro­gra­mu „Dok­to­rat wdro­że­nio­wy”.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje dostęp­ne są w zakład­ce Dok­to­rat wdro­że­nio­wy.