Strona główna » SWF » Zawodniczki AZS WAT Akademickimi Mistrzyniami Warszawy w tenisie ziemnym

Zawodniczki AZS WAT Akademickimi Mistrzyniami Warszawy w tenisie ziemnym

1 czerw­ca 2019 r. na kor­tach teni­so­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej roze­gra­no dru­ży­no­we Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza w teni­sie ziem­nym. Wśród kobiet pierw­sze miej­sce zdo­był zawod­nicz­ki AZS WAT – mgr Karo­li­na Czar­kow­ska-Napier­ska i mgr Joan­na Dobro­wol­ska. W fina­le poko­na­ły repre­zen­ta­cję Aka­de­mii Leona Koź­miń­skie­go.

 

Finał:

WAT – ALK 2:1

Debel:

WAT – ALK 3:6, 6:3, 10:8

Joan­na Dobro­wol­ska, Karo­li­na Czar­kow­ska-Napier­ska – Con­stan­ze Ste­pan, Julia Pyzel

Sin­giel:

Joan­na Dobro­wol­ska – Con­stan­ze Ste­pan 5:7, 4:6

Karo­li­na Czar­kow­ska Napier­ska – Julia Pyzel 6:2, 6:3

 

Tre­ne­rem sek­cji jest mgr Dariusz Dawi­dziuk

mgr Bar­tosz Rusin