» » XI Bieg Marszałka

XI Bieg Marszałka

wpis w: SWF | 0

Dnia 09.06.2018 r. w Sule­jów­ku odbył się XI Bieg Mar­szał­ka pod patro­na­tem Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej. Rywa­li­za­cja odby­wa­ła się na dystan­sie 10 km. Na star­cie sta­wi­ło się bli­sko 600 zawod­ni­ków, a wśród nich trzy­oso­bo­wa repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skła­dzie: por. Jaro­sław Kurek, kpr. pchor. Mate­usz Pieś­kie­wicz oraz szer. pchor. Piotr Mali­now­ski, któ­rzy star­tu­jąc w kla­sy­fi­ka­cji służb mun­du­ro­wych, poko­ny­wa­li tra­sę bie­gu w peł­nym umun­du­ro­wa­niu. Nasi repre­zen­tan­ci osią­gnę­li nastę­pu­ją­ce wyni­ki:

  • por. Jaro­sław Kurek – 2 miej­sce z cza­sem 37:20;
  • kpr. pchor. Mate­usz Pieś­kie­wicz – 5 miej­sce z cza­sem 41:55;
  • szer. pchor. Piotr Mali­now­ski – 8 miej­sce z cza­sem 44:46.

Ponad­to dru­ży­na WAT zaję­ła 1 miej­sce spo­śród wszyst­kich dru­żyn w kate­go­rii open oraz 2 miej­sce w kate­go­rii dru­żyn służb mun­du­ro­wych.

por. Jaro­sław Kurek