Strona główna » SWF » Wyniki siatkarek WAT na półmetku rozgrywek AMW

Wyniki siatkarek WAT na półmetku rozgrywek AMW

Siat­kar­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na pół­met­ku roz­gry­wek I Ligi Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy upla­so­wa­ły się w pierw­szej czwór­ce!. Jest to bar­dzo dobra pro­gno­za przed następ­ną kolej­ką rywa­li­za­cji, szcze­gól­nie, że od zaj­mu­ją­cej trze­ciej pozy­cji Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, dru­ży­na WAT‑u mia­ła wię­cej zwy­cięstw. W tego­rocz­nej edy­cji roz­gry­wek pierw­sze czte­ry zespo­ły z Ligii Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy poja­dą w kwiet­niu na tur­niej „Final Four” naj­le­piej spra­wu­ją­cych się dru­żyn z całej Pol­ski.

 Zaję­cie tak wyso­kie­go miej­sca nie przy­szło jed­nak naszym siat­kar­kom bez tru­du. Pierw­sze dwa mecze to poraż­ka naszych zawod­ni­czek. Nale­ży jed­nak zazna­czyć, że gra­ły one z dru­ży­na­mi VISTULI oraz AWF, gdzie w skła­dzie gra­ją dru­go­li­go­we siat­kar­ki. Zwy­cię­ska pas­sa dziew­czyn z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej roz­po­czę­ła się od meczu z Uni­wer­sy­te­tem War­szaw­skim, w któ­rym po zacię­tej wal­ce WAT zwy­cię­żył 3:2. Po trud­nym meczu z ALK i wygra­nym dra­ma­tycz­nym tie-bre­aku, dobra pas­sa trwa­ła już do koń­ca run­dy. Final­nie zawod­nicz­ki WAT poko­na­ły jesz­cze dru­ży­ny: WUM i UKSW i w wyjąt­ko­wej atmos­fe­rze, stwo­rzo­nej przez kibi­ców, zano­to­wa­ła duży suk­ces spor­to­wy.

Trzon zespo­łu sta­no­wią zawod­nicz­ki, któ­re w zeszłym roku wywal­czy­ły awans do 1 Ligi. Cie­szy jed­nak, że do dru­ży­ny dołą­czy­ły nowe, któ­re już udo­wod­ni­ły, że są potrzeb­ne i odgry­wa­ją waż­ną rolę w suk­ce­sie całe­go zespo­łu. Oby tak dalej. Zapra­sza­my na mecze i zachę­ca­my do kibi­co­wa­nia naszej dru­ży­ny.

Skład dru­ży­ny: Mag­da­le­na Wal­czak, Joan­na Biskup, Mar­ty­na Sume­ra, Nata­lia Gumow­ska, Nata­lia Ossow­ska, Nata­lia Gajew­ska, Mar­ty­na Łokie­tek, Kata­rzy­na Stry­jew­ska, Ewa Adam­czyk, Alek­san­dra Wusie­wicz, Gabry­sia Siko­ra, Anna Czu­maj, Nata­lia Muraw­ska, Julia Janus, Mar­ty­na Widuch, mgr Anna Rybak

Tre­ner: mgr Anna Rybak i mgr Jacek Kowal

tekst i fot. mgr Jacek Kowal