Strona główna » SWF » Wyniki sekcji Judo

Wyniki sekcji Judo

W poło­wie czerw­ca sek­cja judo KU AZS WAT zakoń­czy­ła zma­ga­nia spor­to­we roku aka­de­mic­kie­go 2018/19. Star­to­wa­li­śmy tra­dy­cyj­nie w zawo­dach AZS – Mistrzo­stwach War­sza­wy i Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go, w orga­ni­zo­wa­nym przez naszą sek­cję Aka­de­mic­kim Dru­ży­no­wym Tur­nie­ju Judo, uczest­ni­czy­li­śmy w Memo­ria­le J. Nie­do­ma­ga­ły orga­ni­zo­wa­nym przez Poli­tech­ni­kę War­szaw­ską, bra­li­śmy rów­nież udział w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski. Rok star­to­wy zakoń­czył się wystę­pem w Mistrzo­stwach Woj­ska Pol­skie­go orga­ni­zo­wa­nych w tym roku w Elblą­gu. W tym roku pomi­mo wysta­wie­nia mniej­szej licz­by zawod­ni­ków, po trzech run­dach AMWiWM zaję­li­śmy w koń­co­wej kla­sy­fi­ka­cji dru­gie miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej. Suk­ces ten zawdzię­cza­my przede wszyst­kim dwóm naszym zawod­ni­kom, któ­rzy zaję­li czo­ło­we miej­sca wal­cząc w swo­ich kate­go­riach wago­wych:

  • 1 miej­sce w kat.wag. 73 kg Jakub Kowal­ski
  • 2 miej­sce w kat.wag. 66 kg Piotr Figar­ski

Punk­ty do kla­sy­fi­ka­cji zdo­by­wa­li rów­nież:

  • Hubert Nowic­ki
  • Michał Saje­wicz
  • Mate­usz Chu­dzik
  • Mate­usz Bro­dec­ki
  • Karol Woź­Nic­ki
  • Szcze­pan Mar­czuk

Rów­nież uda­ny występ odniósł w AMP nasz zawod­nik Jakub Kowal­ski.  W kat. wag 73 kg na 44 star­tu­ją­cych stu­den­tów zajął 9 miej­sce.

W dniach 11 – 13 czerw­ca w Elblą­gu odby­ły się Mistrzo­stwa Woj­ska Pol­skie­go w JUDO. W zawo­dach tych uczest­ni­czy­li­śmy wspól­nie z pod­cho­rą­ży­mi innych aka­de­mii woj­sko­wych repre­zen­tu­jąc szkol­nic­two woj­sko­we. W tur­nie­ju indy­wi­du­al­nym w kat.wag 73 kg nasz repre­zen­tant Jakub Kowal­ski zajął 3 miej­sce.

Gra­tu­la­cje nale­żą się rów­nież Kubie za pod­no­sze­nie swo­ich umie­jęt­no­ści i pozio­mu wyszko­le­nia. Trzy dni wcze­śniej uda­nie zda­wał egza­mi­ny na sto­pień mistrzow­ski ‑1 DAN.

dr Andrzej Cho­da­ła