Strona główna » SWF » WAT mistrzem jesieni

WAT mistrzem jesieni

Siat­ka­rze Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej błysz­cze­li na zaple­czu aka­de­mic­kiej siat­kar­skiej eli­ty. Po zeszło­rocz­nym spad­ku z pierw­szej ligi Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy zespół pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Grze­go­rza Psz­czo­łę przy­stą­pił z począt­kiem listo­pa­da do wal­ki o powrót do naj­wyż­szej kla­sy roz­gryw­ko­wej. Dru­ży­na wzmoc­ni­ła się kil­ko­ma mło­dy­mi zawod­ni­ka­mi, któ­rzy z powo­dze­niem star­to­wa­li na ostat­nim tur­nie­ju „Var­so­via­dy” zdo­by­wa­jąc srebr­ne meda­le. Dla­te­go też przed­se­zo­no­we nastro­je były bojo­we, a pierw­sze miej­sce w tabe­li na pół­met­ku zma­gań dają­ce bez­po­śred­ni awans na pół­fi­na­ły Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski sta­ło się głów­nym celem WAT-owców.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na mie­rzy­ła się kolej­no z eki­pa­mi:

  • Uni­wer­sy­tet Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go
  • Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski II
  • Aka­de­mia Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go
  • War­szaw­ski Uni­wer­sy­tet Medycz­ny
  • Uczel­nia Łazar­skie­go

Wszyst­kie pięć spo­tkań koń­czy­ły się bez­a­pe­la­cyj­nym zwy­cię­stwem woj­sko­wych, któ­rzy nie zosta­wia­li swo­im prze­ciw­ni­kom żad­nych złu­dzeń, kto jest lep­szy na boisku. Tak total­ną domi­na­cję, któ­rą nie­czę­sto moż­na odno­to­wać nawet w naj­bar­dziej egzo­tycz­nych siat­kar­skich roz­gryw­kach, naj­le­piej przed­sta­wia­ją ligo­we sta­ty­sty­ki. Każ­dy roze­gra­ny set siat­ka­rze WAT‑u wygra­li tra­cąc śred­nio tyl­ko 15 pkt! Osią­gnię­te wyni­ki dały kwa­li­fi­ka­cję na przy­szło­rocz­ny tur­niej pół­fi­na­ło­wy Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski, a zapre­zen­to­wa­ny styl roz­pa­lił ape­ty­ty na coś wię­cej, niż sam awans w ligo­wej dra­bin­ce.

Tre­ner Grze­gorz Psz­czo­ła:

„Chło­pa­ki wyci­snę­li z tych spo­tkań napraw­dę bar­dzo dużo, nie zawsze prze­ciw­ni­cy byli w sta­nie nawią­zać wyrów­na­ną wal­kę, o czym świad­czą licz­by w tabe­li. Wie­my gdzie jeste­śmy i wie­my, że stać nas na dal­szy roz­wój. W poprzed­nich sezo­nach nasza for­ma na wio­snę zde­cy­do­wa­nie rosła, zro­bi­my wszyst­ko, co się da, aby sytu­acja się powtó­rzy­ła. Cza­sa­mi musisz zaak­cep­to­wać, że nie możesz wygry­wać cały czas ale my w run­dzie rewan­żo­wej znów pla­nu­je­my kro­czyć od zwy­cię­stwa do zwy­cię­stwa.”

Woj­ciech Dawid, przyj­mu­ją­cy i kapi­tan zespo­łu:

„W pierw­szej run­dzie roz­gry­wek wygra­li­śmy wszyst­kie spo­tka­nia bez stra­ty seta. Cel, któ­rym było zakwa­li­fi­ko­wa­nie się do AMP został osią­gnię­ty. Taki wynik w pierw­szej run­dzie tyl­ko moty­wu­je nas do dal­szej pra­cy, ponie­waż w dru­giej czę­ści roz­gry­wek chce­my utrzy­mać fotel lide­ra i tym samym awan­so­wać bez­po­śred­nio do pierw­szej ligi. Teraz idą Świę­ta, więc będzie to dla nas okres luź­niej­szy pod wzglę­dem tre­nin­gów, lecz zaraz po nich wzna­wia­my przy­go­to­wa­nia do run­dy rewan­żo­wej.” 

Sło­wa podzię­ko­wa­nia nale­żą się rów­nież wszyst­kim kibi­com i sym­pa­ty­kom AZS WAT, któ­rzy szczel­nie wypeł­nia­li halę przy uli­cy Kar­te­zju­sza 1. Fan­ta­stycz­ny doping z pew­no­ścią był jed­nym z atu­tów gospo­da­rzy. Pozo­sta­je wie­rzyć, iż po run­dzie rewan­żo­wej gorą­ca atmos­fe­ra na hali Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej znów powró­ci, tym razem na pierw­szo­li­go­we par­kie­ty!

Zespół Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w sezo­nie 2019/2020:

Roz­gry­wa­ją­cy: Erik Mikul­ski, Bar­tosz Kuty­ła, Szy­mon Madzio

Ata­ku­ją­cy: Ceza­ry Rudz­ki

Przyj­mu­ją­cy: Dawid Woj­ciech, Micha­lak Kuba, Mikul­ski Bar­tło­miej, Nowak Paweł, Piłat Olaf

Środ­ko­wi: Pał­ka Jakub, Sta­niak Bła­żej, Szczy­giel­ski Karol, Szwed Mate­usz

Libe­ro: Litwi­niuk Szy­mon, Molen­da Domi­nik, Top­czew­ski Nor­bert

Tre­ner: Grze­gorz Psz­czo­ła

tekst i fot. Grze­gorz Psz­czo­ła