Strona główna » SWF » Udany start sezonu zawodników sekcji pływackiej

Udany start sezonu zawodników sekcji pływackiej

Mimo póź­ne­go roz­po­czę­cia tre­nin­gów sek­cja pły­wac­ka KU AZS WAT może pochwa­lić się suk­ce­sa­mi już na począt­ku sezo­nu. Już na dru­gim rzu­cie Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy padły 4 rekor­dy WATu. Nowe rekor­dy zosta­ły pobi­te w kon­ku­ren­cjach:

  • szta­fe­ta 4 x 50 m st. dowol­nym MIX w skła­dzie pchor. Anna Borys (16 kp), szer. pchor. Julia Sob­czyń­ska (15 kp), szer. pchor. Dawid Pie­trzak (3 kp), sierż. pchor. Dawid Grab­czak (1 kp);
  • 100 m st. dowol­nym przez Rena­tę Wie­trzyń­ską (WIM);
  • 100 m st. motyl­ko­wym przez Kami­lę Fala­ciń­ską (DSS);
  • 100 m st. zmien­nym przez pchor. Alek­san­drę Kapłon (17 kp).

Oprócz rekor­dów zawod­ni­cy mogą pochwa­lić się rów­nież wyso­ki­mi loka­ta­mi w indy­wi­du­al­nych wyści­gach. Pod­czas II rzu­tu bar­dzo dobrze zapre­zen­to­wa­ła się żeń­ska część sek­cji. I miej­sce w wyści­gu na 100 m st. dowol­nym zaję­ła Rena­ta Wie­trzyń­ska (WIM). Pierw­szą loka­tę wywal­czy­ła rów­nież Kami­la Fala­ciń­ska (DSS) w kon­ku­ren­cji 100 m st. motyl­ko­wym. II miej­sca zaję­ły szer. pchor. Alek­san­dra Kapłon (17 kp) na 100 m st. dowol­nym oraz szer. pchor. Anna Borys (16 kp) w wyści­gu na 50 m st. grzbie­to­wym. Szer. pchor. Alek­san­dra Kapłon (17 kp) wywal­czy­ła rów­nież III miej­sce na 100 m st. zmien­nym. Wśród męż­czyzn bar­dzo dobry­mi wyni­ka­mi mogą poszczy­cić się sierż. pchor. Dawid Grab­czak (1 kp), któ­ry zajął II miej­sce w kon­ku­ren­cji 50 m st. kla­sycz­nym oraz plut. pchor. Kac­per Bier­nac­ki (10 kp), któ­ry upla­so­wał się na II miej­scu na 50 m st. grzbie­to­wym. Bar­dzo dobrze wypa­dły wyści­gi szta­fe­to­we. Kobie­ty w skła­dzie: szer. pchor. Anna Borys (16 kp), Ilo­na Bia­łec­ka (WLO), Kami­la Fala­ciń­ska (DSS), szer. pchor. Alek­san­dra Kapłon (17 kp) zaję­ły II miej­sce w szta­fe­cie 4 x 50 m st. zmien­nym. Męż­czyź­ni w skła­dzie: szer. pchor. Dawid Pie­trzak (3 kp), plut. pchor. Kac­per Bier­nac­ki (10 kp), sierż. pchor. Dawid Grab­czak (1 kp); por. Ceza­ry Rams (dowód­ca 15 kp) wywal­czy­li III miej­sce w szta­fe­cie 4 x 50 m st. zmien­nym. Dużym suk­ce­sem oka­zał się rekor­do­wy wyścig szta­fe­ty 4 x 50 m st. dowol­nym MIX, któ­ra oprócz rekor­du WAT wywal­czy­ła rów­nież I miej­sce w tej kon­ku­ren­cji. Całej dru­ży­nie gra­tu­lu­je­my wyni­ków i życzy­my dal­szych suk­ce­sów w sezo­nie 2019/20.

Tekst i fot. Kami­la Fala­ciń­ska