Strona główna » SWF » Turniej judo

Turniej judo

Zwy­cza­jem sta­ło się, iż stu­den­ci uczel­ni war­szaw­skich upra­wia­ją­cy judo spo­ty­ka­ją się na począt­ku stycz­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na Aka­de­mic­kim Dru­ży­no­wym Tur­nie­ju Judo. 13 stycz­na 2018 na macie uło­żo­nej na hali gier rywa­li­zo­wa­li stu­den­ci Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go,  Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych z Wro­cła­wia, Repre­zen­ta­cji Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go oraz Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Rywa­li­za­cja odby­wa­ła się w zespo­łach 5 oso­bo­wych, w kate­go­riach wago­wych: 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg, + 90 kg. Każ­da dru­ży­na sto­czy­ła czte­ry mecze. Poje­dyn­ki były bar­dzo zacię­te i emo­cjo­nu­ją­ce. Wie­lo­krot­nie o wyni­ku meczu (3:2) decy­do­wa­ła wal­ka naj­cięż­szych zawod­ni­ków (+90 kg). W tym roku naj­lep­szym zespo­łem oka­zał się team Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, któ­ry poko­nał wszyst­kie inne dru­ży­ny.

  1. Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
  2. Repre­zen­ta­cja Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go
  3. Aka­de­mia Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go War­sza­wa
  4. Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych Wro­cław
  5. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

Tekst i zdję­cia: dr Andrzej Cho­da­ła