» » Trzy medale na Mistrzostwach Wojska Polskiego w Biegu na Orientację

Trzy medale na Mistrzostwach Wojska Polskiego w Biegu na Orientację

wpis w: SWF | 0

Repre­zen­tan­ci WAT, AWL i ASz­Woj na Mistrzo­stwach Woj­ska Pol­skie­go zdo­by­li zło­ty i srebr­ny medal w bie­gach indy­wi­du­al­nych oraz jeden srebr­ny medal w szta­fe­cie senior­skiej.

Mistrzo­stwa odby­ły się w pierw­szym tygo­dniu paź­dzier­ni­ka 2018 roku. Zawo­dy roze­gra­ne były na dystan­sie sprin­ter­skim, śred­nio­dy­stan­so­wym oraz w bie­gu szta­fe­to­wym.

Orga­ni­za­to­rem Mistrzostw była 9 Bra­niew­ska Bry­ga­da Kawa­le­rii Pan­cer­nej.

Do Mistrzostw przy­stą­pi­ło 133 zawod­ni­ków repre­zen­tu­ją­cych 9 insty­tu­cji woj­sko­wych.

Wyż­sze Szkol­nic­two Woj­sko­we repre­zen­to­wa­ne było przez 11 zawod­ni­ków w tym sied­miu z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

 1. ppłk KIJEWSKI Jacek WAT – War­sza­wa (KU AZS WAT)
 2. mjr KOPYTKO Mał­go­rza­ta – WAT War­sza­wa (KU AZS WAT)
 3. mjr KOCIUBA Marek – AWL Wro­cław
 4. kpt. KORDELA Piotr – WAT War­sza­wa (KU AZS WAT)
 5. kpt. BZDAWSKI Maciej – ASz­Woj War­sza­wa (KU AZS WAT)
 6. por. SYGOCKI Kon­rad – WAT War­sza­wa (KU AZS WAT)
 7. st. kpr. pchor KURZAWIŃSKI Sła­wo­mir – WAT War­sza­wa (KU AZS WAT)
 8. kpr. pchor. TURCZYŃSKA Ali­cja – WAT War­sza­wa (KU AZS WAT)
 9. kpr. pchor. SEKRETA Anna – AWL Wro­cław
 10. st. szer. pchor. NOWAK Maciej – AWL Wro­cław
 11. szer. pchor. TADEJEWSKI Mate­usz – WAT War­sza­wa (KU AZS WAT)

Tra­sy bie­gów wyma­ga­ły od zawod­ni­ków dobre­go przy­go­to­wa­nia fizycz­ne­go, były tech­nicz­ne i boga­te w cie­ka­we warian­ty mię­dzy punk­ta­mi.

Zło­ty medal w bie­gu sprin­ter­skim zdo­był mjr Marek Kociu­ba.

Srebr­ny medal w bie­gu śred­nio­dy­stan­so­wym zdo­był kpt. Maciej Bzdaw­ski.

Srebr­ny medal w bie­gu szta­fe­to­wym w kate­go­rii senior­skiej zdo­by­li:

Maciej Bzdaw­ski, Sła­wo­mir Kurza­wiń­ski, Marek Kociu­ba, Maciej Nowak

Meda­li­stom i wszyst­kim pozo­sta­łym człon­kom repre­zen­ta­cji gra­tu­lu­je­my i dzię­ku­je­my za wal­kę do same­go koń­ca!

Tre­ner sek­cji KU AZS WAT War­sza­wa, Dariusz Sokal­ski