Strona główna » SWF » Świetny początek plażowego sezonu dla Wojskowej Akademii Technicznej

Świetny początek plażowego sezonu dla Wojskowej Akademii Technicznej

 

Ostat­nie tygo­dnie dla wszyst­kich miło­śni­ków spor­tu na pozio­mie aka­de­mic­kim były bar­dzo trud­ne. Wszel­ka aktyw­ność fizycz­na, moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia tre­nin­gów były moc­no ogra­ni­czo­ne, a orga­ni­za­cja zawo­dów cał­ko­wi­cie wstrzy­ma­na. Po dłu­giej prze­rwie 21 czerw­ca odmro­żo­no rywa­li­za­cję Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza, stu­den­ci znów mogli sta­nąć do wal­ki o meda­le. Jed­ną z dys­cy­plin, w któ­rej roz­da­no w minio­nych dniach kom­ple­ty meda­li była pił­ka siat­ko­wa pla­żo­wa. Zarów­no w tur­nie­ju kobiet, jak i tur­nie­ju męż­czyzn, waż­ne role ode­gra­ły pary Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

W ponie­dzia­łek 22.06 na pla­żo­wych boiskach rywa­li­zo­wa­ły panie, zawo­dy tra­dy­cyj­nie roz­gry­wa­no sys­te­mem „bra­zy­lij­skim”. Do boju przy­stą­pi­ło 15 par z 8 war­szaw­skich uczel­ni. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną w tym roku repre­zen­to­wa­ły Mar­ty­na Sume­ra / Mag­da­le­na Wal­czak. Obie siat­kar­ki sta­no­wi­ły o sile zespo­łu WAT w tym sezo­nie halo­wym, swe wyso­kie umie­jęt­no­ści poka­za­ły rów­nież na pia­chu. Poko­na­ły kolej­no Poli­tech­ni­kę War­szaw­ską 2 (21:5), oraz Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski 3 (21:16). Poraż­ka z Aka­de­mią Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go 3 (15:21) zepchnę­ła nasze panie na pra­wą część tur­nie­jo­wej dra­bin­ki, gdzie odnio­sły trze­cie zwy­cię­stwo prze­ciw­ko parze SGGW (21:18), tym samym awan­su­jąc do naj­lep­szej czwór­ki AMWiM. W meczach o meda­le Sume­ra / Wal­czak musia­ły uznać wyż­szość ekip Aka­de­mii Leona Koź­miń­skie­go (11:21) i ponow­nie AWF 3 (14:21, 15:21), jed­nak siat­kar­kom WAT nale­żą się ogrom­ne gra­tu­la­cje za świet­ną posta­wę i osią­gnię­ty przez nie bar­dzo dobry wynik, któ­ry pre­miu­je je do kolej­ne­go eta­pu – Pół­fi­na­łów Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w siat­ków­ce pla­żo­wej.

Mar­ty­na Sume­ra: „Dobrze było wró­cić na boiska pla­żo­we, zoba­czyć ponow­nie zna­jo­me twa­rze. Pode­szły­śmy do tego tur­nie­ju bar­dzo spo­koj­nie, bez jakichś więk­szych ocze­ki­wań, jed­nak z zamia­rem wal­ki i poka­za­nia tego, co potra­fi­my. Tego dnia przed roz­po­czę­ciem tur­nie­ju 4 miej­sce bra­ła­bym w ciem­no, w tym momen­cie pozo­sta­je jed­nak nie­do­syt. Na szczę­ście mamy jesz­cze szan­se poka­zać, co potra­fi­my w pół­fi­na­łach AMP.”

Dzień póź­niej 23.06 na boiskach przy ul. Kon­cer­to­wej 4 roze­gra­no tur­niej męski. Dwa­na­ście 2‑osobowych zespo­łów z 6 róż­nych uczel­ni przy­stą­pi­ło do aka­de­mic­kich zma­gań. WAT wysta­wił 2 pary: Jawor­ski Mate­usz / Micha­lak Kuba (WAT 1), oraz Madzio Szy­mon / Sta­niak Bła­żej (WAT 2). Naj­pierw Madzio / Sta­niak poko­na­li Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski 4 (21:14), aby w kolej­nej run­dzie spo­tkać się z Jawor­ski / Micha­lak, któ­rzy w wyni­ku szczę­śli­we­go loso­wa­nia bez­po­śred­nio awan­so­wa­li do dru­giej run­dy gier. Pierw­sza para WAT zwy­cię­ży­ła bra­to­bój­czy poje­dy­nek (21:13), tym samym WAT 2 zna­lazł się po pra­wej stro­nie dra­bin­ki. Tam Madzio / Sta­niak odnie­śli dwa kolej­ne zwy­cię­stwa z Poli­tech­ni­ką War­szaw­ską 2 (21:15), oraz Uni­wer­sy­te­tem War­szaw­skim 3 (21:11). Prze­bieg ćwierć­fi­na­ło­wych gier spra­wił, że pary WATu ponow­nie na sie­bie tra­fi­ły, po tym jak Jawor­ski / Micha­lak nie dali rady świet­nie dys­po­no­wa­nym póź­niej­szym zwy­cięz­com całe­go tur­nie­ju z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go 1 (6:21). Do wal­ki o stre­fę meda­lo­wą mogła dołą­czyć więc tyl­ko jed­na para WAT. Po raz kolej­ny lep­si oka­za­li się Mate­usz i Kuba poko­nu­jąc kole­gów (21:12),  jed­no­cze­śnie eli­mi­nu­jąc WAT 2 z dal­szej rywa­li­za­cji. Prze­bieg meczu pół­fi­na­ło­we­go z SGH był bar­dzo wyrów­na­ny, co odda­je koń­co­wy wynik na korzyść Wacia­ków (21:18). Kolej­ne zwy­cię­stwo dało wspa­nia­ły wynik, jakim był awans do fina­łu. W nim trium­fo­wa­li zawod­ni­cy UW (21:18, 21:12) i to oni zdo­by­li zło­te meda­le. Obie nasze pary uzy­ska­ły awans do Pół­fi­na­łów Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w pił­ce pla­żo­wej dołą­cza­jąc do żeń­skiej pary, co jest ogrom­nym suk­ce­sem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Kuba Micha­lak: „Roze­gra­li­śmy kil­ka dobrych spo­tkań, pół­fi­nał był bar­dzo zacię­ty. Lek­ka prze­wa­ga od same­go począt­ku dała nam duży plus, korzyst­ny wynik dowieź­li­śmy do same­go koń­ca. W fina­le to chło­pa­ki z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go byli fawo­ry­ta­mi, co z resz­tą było widać. My jed­nak moc­no się posta­wi­li­śmy, znacz­ną część pierw­sze­go seta mie­li­śmy pro­wa­dze­nie, nie­ste­ty nie uda­ło nam się go utrzy­mać. Dru­gi set już bez histo­rii, szyb­ko zła­pa­li nad nami prze­wa­gę. Dalej tre­nu­je­my, wie­rzy­my, że naj­waż­niej­sze mecze tego sezo­nu dopie­ro nadej­dą.”

W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej tur­nie­ju pań WAT zaję­ła 4 miej­sce, zaś w tur­nie­ju panów 2 miej­sce. Ogrom­ne gra­tu­la­cje dla zawod­ni­czek i zawod­ni­ków, oby szczyt for­my dał kolej­ne zwy­cię­stwa pod­czas Pół­fi­na­łów AMP!

Autor: Grze­gorz Psz­czo­ła