» » Siatkarze WAT na AMP w Olsztynie

Siatkarze WAT na AMP w Olsztynie

wpis w: SWF | 0

Siat­kar­ska dru­ży­na Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej  powtó­rzy­ła bar­dzo dobry wynik sprzed roku na pół­fi­na­łach Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Olsz­ty­nie. Wal­ka do ostat­niej pił­ki we wszyst­kich spo­tka­niach pozwo­li­ła po raz kolej­ny na zaję­cie wyso­kie­go 5 miej­sca w tur­nie­ju.

Repre­zen­ta­cja WAT

Roze­gra­nie:

 • Erik Mikul­ski
 • Maciej Piła­to­wicz

Atak:

 • Sta­ni­sław Bęza

Przy­ję­cie:

 • Woj­ciech Dawid
 • Jakub Micha­lak
 • Ceza­ry Rudz­ki

Śro­dek:

 • Jakub Pał­ka
 • Bła­żej Sta­niak

Libe­ro:

 • Domi­nik Molen­da

Tre­ner:

 • Grze­gorz Psz­czo­ła

Zdję­cia i rela­cja: Grze­gorz Psz­czo­ła

Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa

 1. UWM Olsz­tyn
 2. Poli­tech­ni­ka Łódz­ka
 3. SAN Łódź
 4. ALK War­sza­wa
 5. WAT War­sza­wa
 6. UW War­sza­wa
 7. Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
 8. Asz­Woj War­sza­wa
 9. SGH War­sza­wa
 10. WSM War­sza­wa
 11. Poli­tech­ni­ka Bia­ło­stoc­ka
 12. OSW Olsz­tyn