Strona główna » SWF » Sekcja pływacka rozpoczęła treningi – drużyna przygotowuje się do pierwszych zawodów w sezonie

Sekcja pływacka rozpoczęła treningi – drużyna przygotowuje się do pierwszych zawodów w sezonie

We wto­rek 7 listo­pa­da 2019 r. sek­cja pły­wac­ka KU AZS WAT roz­po­czę­ła sezon pierw­szym tre­nin­giem w Pała­cu Mło­dzie­ży. Dzię­ki uprzej­mo­ści Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki zawod­ni­cy z WAT mogą w seme­strze zimo­wym tre­no­wać na atrak­cyj­nym obiek­cie spor­to­wym. Pły­wal­nia znaj­du­ją­ca się w Pała­cu Mło­dzie­ży przy pla­cu Defi­lad jest ide­al­nie dosto­so­wa­na do potrzeb tre­nin­go­wych człon­ków sek­cji. Dodat­ko­wo pozy­tyw­nym aspek­tem jest moż­li­wość inte­gra­cji mię­dzy­uczel­nia­nej stu­den­tów gdyż w tym samym cza­sie tre­nin­gi pły­wac­kie odby­wa­ją rów­nież stu­den­ci z Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej.

Tre­nin­gi odby­wa­ją się dwa razy w tygo­dniu – we wtor­ki i czwart­ki. Pod czuj­nym okiem tre­ne­ra dr. Satur­ni­na Przy­byl­skie­go tre­nu­ją zarów­no pod­cho­rą­żo­wie jak i stu­den­ci cywil­ni oraz pra­cow­ni­cy WAT.

Za bli­sko dwa tygo­dnie zawod­ni­ków cze­ka­ją pierw­sze zma­ga­nia w sezo­nie 2019/2020. Pod koniec listo­pa­da rusza­ją zawo­dy eli­mi­na­cyj­ne z cyklu Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy. Mimo póź­niej­sze­go star­tu tre­nin­gów, pły­wa­cy cięż­ko przy­go­to­wu­ją się do rywa­li­za­cji ze stu­den­ta­mi z pozo­sta­łych war­szaw­skich uczel­ni.

W tym roku dodat­ko­wą moty­wa­cją do tre­nin­gów jest nowo­cze­sny sprzęt pły­wac­ki zaku­pio­ny dzię­ki uzy­ska­niu dofi­nan­so­wa­nia z Dzia­łu Spraw Stu­denc­kich przy­zna­ne­go przez Pro­rek­tor ds. Stu­denc­kich dr. hab. inż. Marze­nę Tykar­ską.

Przy uży­ciu dobrej jako­ści sprzę­tu i moż­li­wo­ści tre­no­wa­nia na wyjąt­ko­wym obiek­cie, repre­zen­tan­ci WAT mogą w peł­ni wyko­rzy­stać swój zapał do tre­nin­gów co zaowo­cu­je suk­ce­sa­mi w nad­cho­dzą­cym okre­sie star­to­wym.

oprac. Kami­la Fala­ciń­ska