Strona główna » SWF » Runbertów 2019 – Zwycięstwo plut. pchor. Alicji Turczyńskiej

Runbertów 2019 – Zwycięstwo plut. pchor. Alicji Turczyńskiej

W dniu 20 paź­dzier­ni­ka 2019 roku skrom­na ale walecz­na repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej bra­ła udział w bie­gu ulicz­nym na dystan­sie 5 kilo­me­trów.

W sło­necz­nej, jesien­nej opra­wie w kate­go­rii żoł­nie­rzy wśród kobiet naj­lep­sza była Ali­cja Tur­czyń­ska stu­dent­ka trze­cie­go roku na wydzia­le mecha­tro­ni­ki i lot­nic­twa.

W kate­go­rii męż­czyzn pobie­gli st. szer. pchor. Michał Paw­łow­ski z wydzia­łu mecha­tro­ni­ki i lot­nic­twa, szer. pchor.  Bar­tło­miej Dolak z wydzia­łu elek­tro­ni­ki. Wszy­scy zawod­ni­cy nale­żą do sek­cji Bie­gu na Orien­ta­cję w KU AZS WAT War­sza­wa.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my osią­gnię­tych wyni­ków!

Tre­ner sek­cji BnO  KU AZS WAT War­sza­wa,
Dariusz Sokal­ski