Strona główna » SWF » Reprezentacje piłki nożnej KU AZS WAT w sezonie 2019/2020

Reprezentacje piłki nożnej KU AZS WAT w sezonie 2019/2020

Pił­kar­ska dru­ży­na KU AZS Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej po cięż­ko prze­pra­co­wa­nych przy­go­to­wa­niach do sezo­nu 2019/20, przy­stą­pi­ła do roz­gry­wek ligo­wych w Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza orga­ni­zo­wa­nych przez AZS War­sza­wa. Wszyst­kie swo­je mecze, nasza repre­zen­ta­cja mogła roze­grać na dosko­na­le przy­go­to­wa­nym sta­dio­nie SWF WAT. W roz­gryw­kach bio­rą udział repre­zen­ta­cje:

  • Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski,
  • Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska,
  • Szko­ła Głów­na Han­dlo­wa,
  • Szko­ła Głów­na Gospo­dar­stwa Wiej­skie­go,
  • Aka­de­mia Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go.

Świet­na posta­wa zawod­ni­ków na boisku pozwo­li­ła na zaję­cie I miej­sca na koniec run­dy jesien­nej i w dobrych humo­rach ocze­ki­wać kolej­nej run­dy roz­gry­wek.

Pod­czas prze­rwy zimo­wej zawod­ni­cy nie próż­nu­ją i dosko­na­le pre­zen­tu­ją się w roz­gryw­kach Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w pił­ce noż­nej halo­wej nie prze­gry­wa­jąc ani jed­ne­go meczu. Cze­ka­my z nie­cier­pli­wo­ścią na kolej­ne suk­ce­sy, wyni­kiem cze­go może być udział obu repre­zen­ta­cji w Aka­de­mic­kich Mistrzo­stwach Pol­ski. Już nie­ba­wem peł­na rela­cja z roz­gry­wek.

Świet­nie zapre­zen­to­wa­ła się tak­że dam­ska repre­zen­ta­cja KU AZS WAT w tur­nie­ju pił­ki noż­nej halo­wej Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza zaj­mu­jąc III miej­sce. Tur­niej odbył się na dużej hali SWF WAT.

Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych, a w szcze­gól­no­ści stu­den­tów pierw­sze­go roku, któ­rzy chcą wes­przeć sze­re­gi naszej repre­zen­ta­cji w przy­szłej run­dzie, na tre­nin­gi już od lute­go 2020r. Przed nami cięż­ka run­da wio­sen­na. Dzię­ku­je­my tak­że coraz szer­sze­mu gro­nu kibi­ców, któ­rzy wspie­ra­ją nas mimo nie­ko­rzyst­nej, aury na naszym obiek­cie spor­to­wym. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my kolej­nych suk­ce­sów.

Ze spor­to­wym pozdro­wie­niem
Tre­ne­rzy repre­zen­ta­cji:

mgr Piotr Fie­do­ruk
mgr Rafał Paw­łow­ski