» » Regionalne Międzynarodowe Mistrzostwa Wojska w tenisie ziemnym

Regionalne Międzynarodowe Mistrzostwa Wojska w tenisie ziemnym

wpis w: SWF | 0

W dniach 31.07 – 03.08.2018 r. na kor­tach Grun­wald Poznań odby­ły się Regio­nal­ne Mię­dzy­na­ro­do­we Mistrzo­stwa Woj­ska w teni­sie ziem­nym. Wzię­ły w nim udział absol­went­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – sierż. pchor. Alek­san­dra Ołow­niuk i sierż. pchor. Alek­san­dra Kudła. Repre­zen­tu­jąc Pol­skę zaję­ły pierw­sze miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej. Absol­went­ki przez pięć lat god­nie repre­zen­to­wa­ły uczel­nię a od 2016 roku sta­ły się mistrzy­nia­mi Woj­ska Pol­skie­go w grze poje­dyn­czej i mie­sza­nej.

tekst i zdję­cia: Karo­li­na Czar­kow­ska-Napier­ska