» » Puchar świata Sydney 2018 w Taekwon-Do ITF

Puchar świata Sydney 2018 w Taekwon-Do ITF

wpis w: SWF | 0

W dniach 25 – 30 wrze­śnia 2018 roku, w Syd­ney w Austra­lii odby­ły się zawo­dy VII Pucha­ru Świa­ta w Taekwon-Do ITF. W zawo­dach wzię­ło udział ponad 1000 zawod­ni­ków repre­zen­tu­ją­cych 127 dru­żyn z 35 kra­jów, w tym 3 dru­ży­ny z Pol­ski.

W zawo­dach wziął udział stu­dent woj­sko­wy 3 roku st. szer. pchor. Karol Łuniew­ski z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa.

Karol poje­chał na zawo­dy jako zawod­nik kadry naro­do­wej star­to­wał indy­wi­du­al­nie oraz dru­ży­no­wo.

Star­ty indy­wi­du­al­ne Karol roz­po­czął w śro­dę od kon­ku­ren­cji ukła­dów for­mal­nych stop­ni mistrzow­skich III DAN senio­rów, spo­ty­ka­jąc się z aktu­al­nym Mistrzem Euro­py w tej kate­go­rii. Po dobrym poje­dyn­ku, decy­zją sędziów Karol nie­znacz­nie uległ 3 – 2 i odpadł z kon­ku­ren­cji.

Dwa dni póź­niej Karol wystar­to­wał w indy­wi­du­al­nych wal­kach senio­rów do 85 kg. W pierw­szej wal­ce zdo­mi­no­wał zawod­ni­ka z Male­zji, wygry­wa­jąc pew­nie 4 – 0. W kolej­nej wal­ce spo­tkał się z kole­gą z Argen­ty­ny pocho­dze­nia pol­skie­go. Po dobrej i pew­nej wal­ce Karol zwy­cię­żył kolej­ny raz 4 – 0. W trze­ciej wal­ce Karol spo­tkał się z zawod­ni­kiem z Nowej Zelan­dii z cza­sów junio­ra. Po cięż­kim boju Karol nie­ste­ty uległ zawod­ni­ko­wi z Nowej Zelan­dii 3 – 1, póź­niej­szym zdo­byw­cą Pucha­ru Świa­ta.

W sobo­tę Karol wraz z kole­ga­mi z dru­ży­ny naro­do­wej wystar­to­wa­li w kon­ku­ren­cji walk dru­ży­no­wych senio­rów. Po kolei pew­nie wygry­wa­jąc swo­je poje­dyn­ki poko­na­li kolej­no dru­ży­ny: Male­zji, dru­gą dru­ży­nę Argen­ty­ny, następ­nie gospo­da­rzy tur­nie­ju Austra­lię. W pół­fi­na­le zmie­rzy­li się ze ści­słą kadrą Argen­ty­ny. Po 4 wygra­nych i jed­nym prze­gra­nym poje­dyn­ku awan­so­wa­li do fina­łu.

W fina­le doszło do wyjąt­ko­we­go momen­tu, kie­dy to dwie pol­skie dru­ży­ny zna­la­zły się w fina­le Pucha­ru Świa­ta. Finał odbył się na gali fina­ło­wej w sobo­tę wie­czo­rem. Nie­ste­ty dru­ży­na Karo­la oka­za­ła się słab­sza i zdo­by­ła dru­gie miej­sce na Pucha­rze Świa­ta Syd­ney 2018.

Oprócz uczest­nic­twa w zawo­dach Karol zna­lazł tak­że czas na zwie­dza­nie Syd­ney oraz jego oko­lic. Odwie­dził ogród zoo­lo­gicz­ny Taron­ga Zoo uka­zu­ją­cy naj­róż­niej­sze gatun­ki zwie­rząt – głów­nie z Austra­lii. Miał tak­że oka­zję podzi­wia­nia słyn­nych budow­li Syd­ney – mostu Har­bo­ur Brid­ge oraz budyn­ku Ope­ra House. Ponad­to odbył cało­dnio­wą wyciecz­kę na pasmo gór­skie Blue Moun­ta­ins i kar­mił kan­gu­ry w Wil­dli­fe Park. Na koniec poby­tu spę­dził cały dzień na jed­nej z naj­więk­szych plaż Syd­ney  – Bon­di Beach. Miej­sca któ­re zoba­czył wywar­ły na nich nie­sa­mo­wi­te wra­że­nia, któ­re z pew­no­ścią na dłu­go pozo­sta­ną w ich pamię­ci. 

Tekst i zdję­cia: st. szer. pchor. Karol Łuniew­ski