Strona główna » SWF » Puchar Ministra Obrony Narodowej w badmintonie 2017

Puchar Ministra Obrony Narodowej w badmintonie 2017

Dnia 17.10.2017 został roze­gra­ny tur­niej spor­to­wy w bad­min­to­nie o  Puchar Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej. Zawo­dy odby­ły się na obiek­tach spor­to­wych Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej. Orga­ni­za­to­rem był Zarząd Pla­no­wa­nia Uży­cia Sił Zbroj­nych i Szko­le­nia – P3/P7 oraz Aka­de­mia Sztu­ki Wojen­nej. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ły repre­zen­ta­cje Depar­ta­men­tów Urzę­du MON, Szta­bu Gene­ral­ne­go WP, Dowódz­twa Gene­ral­ne­go RSZ, Dowódz­twa Ope­ra­cyj­ne­go RSZ, Dowódz­twa Gar­ni­zo­nu War­sza­wa, Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej i Uczel­ni Woj­sko­wych.  Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li :

  • dr inż. Zdzi­sław Idzia­szek,
  • mgr Dariusz Klu­czyk,
  • kpr. pchor. Mariusz Biń­kow­ski,
  • kpr. pchor. Alek­san­dra Sztab­kow­ska,
  • szer. pchor. Michał Koł­dej.

Nasi repre­zen­tan­ci nas nie zawie­dli. Pierw­sze miej­sce w grze deblo­wej open zdo­by­li :

  • st. szer. Krzysz­tof Piwo­war­ski i szer. pchor. Michał Koł­dej.

Dru­gie miej­sce w kat. Open do lat 40

  • st. szer. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski,

a trze­cie miej­sce par mikst open

  • kpr. pchor. Mariusz Biń­kow­ski  w parze z kpr. pchor. Alek­san­drą Sztab­kow­ską.

Pozo­sta­łe wyni­ki naszych zawod­ni­ków:

  • IV miej­sce w grze poje­dyn­czej open powy­żej 40 lat mgr Dariusz Klu­czyk
  • V‑VIII miej­sce w grze poje­dyn­czej open powy­żej 40 lat dr inż. Zdzi­sław Idzia­szek.

Wszyst­kim naszym zawod­ni­kom repre­zen­tu­ją­cych Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną gra­tu­lu­je­my za wiel­kie zaan­ga­żo­wa­nie w każ­dym secie.