» » Puchar Kościeliska

Puchar Kościeliska

wpis w: SWF | 0

Set­na rocz­ni­ca odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści to nie tyl­ko oka­zja do świę­to­wa­nia w gro­nie naj­bliż­szych, ale rów­nież spo­sob­ność do dzie­le­nia się rado­ścią z inny­mi pod­czas zawo­dów spor­to­wych. To wła­śnie uczcze­nie 100 rocz­ni­cy Odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści było moty­wem prze­wod­nim szó­stej już edy­cji zawo­dów o Puchar Koście­li­ska w bie­gach nar­ciar­skich. W zawo­dach wzię­ło udział rekor­do­wo dużo osób, bo aż 192 zawod­ni­ków i zawod­ni­czek. Pętla wiją­ca się po koście­li­skich łąkach mia­ła dłu­gość 2,5km. Męż­czyź­ni mie­li do poko­na­nia czte­ry okrą­że­nia, a kobie­ty dwa. Bieg odbył się tech­ni­ką kla­sycz­ną ze star­tu wspól­ne­go. Była to edy­cja wyjąt­ko­wa szcze­gól­nie dla przed­sta­wi­cie­li Służb Mun­du­ro­wych, dla któ­rych zosta­ła utwo­rzo­na dodat­ko­wa kate­go­ria. W niej kla­sy­fi­ko­wa­ni zosta­li przed­sta­wi­cie­le Woj­ska Pol­skie­go, Poli­cji, Stra­ży Gra­nicz­nej, Stra­ży Pożar­nej, Służ­by Wię­zien­nej, Służ­by Cel­nej, Służ­by Leśnej oraz Stra­ży Miej­skiej. Po raz pierw­szy wśród uczest­ni­ków bie­gu poja­wi­ła się repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w skła­dzie: ppłk Jacek Kijew­ski, mgr Wal­de­mar Lachow­ski, mgr Artur Gru­ba, mgr Dariusz Sokal­ski, sierż. pchor. Joan­na Biskup oraz szer. pchor. Jan Zie­lon­ka. Dru­ży­na WAT-u wyka­za­ła się ogrom­nym zaan­ga­żo­wa­niem oraz wolą wal­ki, a zawod­ni­cy nie odsta­wa­li od naj­lep­szych i wal­czy­li o miej­sca w czo­łów­ce. Nale­ży zwró­cić uwa­gę na naj­lep­sze­go wśród męskich repre­zen­tan­tów mgr Dariu­sza Sokal­skie­go, któ­ry ze stra­tą zale­d­wie 4 minut do podium, uzy­skał bar­dzo dobre 7 miej­sce w kate­go­rii Służb Mun­du­ro­wych. Dru­ży­no­wo Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na upla­so­wa­ła się w czo­łów­ce zawo­dów, a orga­ni­za­to­rzy doce­ni­li licz­ny udział oraz zaan­ga­żo­wa­nie i zapro­si­li stu­den­tów mun­du­ro­wych Aka­de­mii do udzia­łu w kolej­nych edy­cjach bie­gu.

Tekst i zdję­cia: sierż. pchor. Joan­na Biskup