» » Piłkarki WAT wicemistrzyniami Futsalowego Pucharu Polski

Piłkarki WAT wicemistrzyniami Futsalowego Pucharu Polski

wpis w: SWF | 0

Finał roz­gry­wek Fut­sa­lo­we­go Pucha­ru Pol­ski Kobiet na szcze­blu Mazo­wiec­kie­go Związ­ku Pił­ki Noż­nej odby­wa­ją­cy się w hali spor­to­wej w Górz­nie (k. Gar­wo­li­na) w dniu 15.12.2018 r. dostar­czył bar­dzo dużo spor­to­wych wra­żeń i emo­cji. W tur­nie­ju fina­ło­wym wzię­ły udział trzy naj­lep­sze dru­ży­ny fazy eli­mi­na­cyj­nej – Wil­ga Gar­wo­lin, Zamły­nie Radom oraz WAT War­sza­wa. Roz­gryw­ki zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne sys­te­mem „każ­dy z każ­dym”. W pierw­szym, bar­dzo trud­nym meczu nasze pił­kar­ki nie­ste­ty ule­gły póź­niej­szym mistrzy­niom, zawod­nicz­kom z Rado­mia. Po zale­d­wie pięt­na­sto­mi­nu­to­wej prze­rwie przy­stą­pi­ły do dru­gie­go meczu, któ­ry po bar­dzo zacię­tej wal­ce wygra­ły, zdo­by­wa­jąc tym samym dru­gie miej­sce w tych roz­gryw­kach.

Repre­zen­ta­cja WAT War­sza­wa wystą­pi­ła w skła­dzie:

  • sierż. pchor. Elż­bie­ta Bede­nak, WME
  • Moni­ka Chod­kie­wicz, WCY
  • kpr. pchor. Ange­li­ka Chu­da, WIG
  • mgr inż. Justy­na Jonik, WTC
  • st. szer. pchor. Emi­lia Kozłow­ska, WMT
  • st. szer. pchor. Nata­lia Sta­nios, WEL
  • szer. pchor. Kata­rzy­na Ste­fa­nik, WEL
  • st. szer. pchor. Klau­dia Szwast, WLO
  • Wero­ni­ka Wój­cic­ka, WCY

Tre­ne­rem repre­zen­ta­cji WAT War­sza­wa jest mgr Piotr Fie­do­ruk.

 

Tekst i zdję­cia: mgr Piotr Fie­do­ruk