Strona główna » SWF » MP służb mundurowych w kickboxingu, Nisko, 16 – 18.06.2017

MP służb mundurowych w kickboxingu, Nisko, 16 – 18.06.2017

W dniach 16.06 – 18.06.2017r. w Nisku k. Sta­lo­wej Woli odby­ły się Mistrzo­stwa Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych w Kick­bo­xin­gu w któ­rych udział wzię­ło 133 zawod­ni­ków z całej Pol­ski. Nie mogło tam oczy­wi­ście zabrak­nąć repre­zen­tan­ta Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – st. kpr. pchor. Domi­ni­ka SZYMCZAKA. Domi­nik osta­tecz­nie został V‑ce Mistrzem Pol­ski. Po wal­kach eli­mi­na­cyj­nych Domi­nik poko­nał w pół­fi­na­le przed cza­sem Kami­la Ostrow­skie­go z Komen­dy Sto­łecz­nej Poli­cji, a w fina­le mini­mal­nie musiał uznać wyż­szość Micha­ła Borzęc­kie­go ze Stra­ży Ochro­ny Kolei, prze­gry­wa­jąc sto­sun­kiem punk­tów 10:11. Osta­tecz­nie w rywa­li­za­cji w kate­go­rii – 89kg wyprze­dził m.in tak­że Prze­my­sła­wa Koczu­rę oraz Seba­stia­na Wisz­niew­skie­go ( obo­je 11 MPA Węgo­rze­wo ). War­to rów­nież wspo­mnieć że mie­siąc wcze­śniej dwóch zawod­ni­ków WAT – szer. pchor. Grze­gorz SIKORA i st. kpr. pchor. Domi­nik SZYMCZAK rywa­li­zo­wa­li w AMP na któ­rych poka­za­li kawał dobre­go Kick­bo­xin­gu i osta­tecz­nie zaję­li kolej­no 5. i 3. miej­sce. Wyni­ki te pozwa­la­ją stwier­dzić, że sek­cje spor­tów wal­ki na naszej uczel­ni sto­ją na bar­dzo dobrym pozio­mie. Oso­ba­mi odpo­wie­dzial­ny­mi za przy­go­to­wa­nie zawod­ni­ków są mgr Artur GRUBA oraz mgr Mariusz JADCZAK.

tekst i zdję­cia st. kpr. pchor. Domi­nik Szym­czak