» » Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w pływaniu i siatkówce

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w pływaniu i siatkówce

wpis w: SWF | 0

20 paź­dzier­ni­ka w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT odby­ły się Mistrzo­stwa Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w dwóch dys­cy­pli­nach – pły­wa­niu i pił­ce siat­ko­wej. Uczest­ni­czy­ły w nich repre­zen­ta­cje nastę­pu­ją­cych uczel­ni: Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej, Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych, Lot­ni­czej Aka­de­mii Woj­sko­wej, Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej, któ­ra wzię­ła udział tyl­ko w kon­ku­ren­cjach pły­wac­kich.

W zawo­dach pły­wac­kich na pły­wal­ni SWF WAT wystar­to­wa­ło w sumie 43 zawod­ni­ków w 20 kon­ku­ren­cjach indy­wi­du­al­nych (na dystan­sach 50 m i 100 m) i w 3 szta­fe­tach. Wyści­gi były bar­dzo wyrów­na­ne, nie­któ­re zwy­cię­stwa roz­strzy­gnę­ły się na ostat­nich metrach i budzi­ły wie­le emo­cji wśród kibi­ców na try­bu­nach. W więk­szo­ści kon­ku­ren­cji o zło­te meda­le wal­czy­li zawod­ni­cy gospo­da­rzy i pły­wa­cy z Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej, któ­ra przy­je­cha­ła w bar­dzo sil­nym skła­dzie. Moc­ną repre­zen­ta­cję przed­sta­wi­ła rów­nież Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych, któ­ra dzię­ki rów­nym star­tom upla­so­wa­ła się w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej na dru­gim miej­scu, prze­gry­wa­jąc tyl­ko z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną.

Kla­sy­fi­ka­cja gene­ral­na:

 1. WAT War­sza­wa 121 pkt
 2. AWL Wro­cław 101 pkt
 3. AMW Gdy­nia 97 pkt
 4. LAW Dęblin 32 pkt
 5. ASz­Woj War­sza­wa 4 pkt

Na hali SWF WAT roze­gra­no tur­niej pił­ki siat­ko­wej o Mistrzo­stwo Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w pił­ce siat­ko­wej. Wzię­ły w nim udział czte­ry dru­ży­ny: Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej,  Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych, Lot­ni­czej Aka­de­mii Woj­sko­wej oraz Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Pod­czas jed­no­dnio­wej rywa­li­za­cji dru­ży­ny roze­gra­ły po 3 spo­tka­nia w sys­te­mie ligo­wym „każ­dy z każ­dym”. Zawo­dy były bar­dzo wyrów­na­ne, o czym świad­czą nie­jed­no­stron­ne wyni­ki koń­co­we. Eki­py z Wro­cła­wia, War­sza­wy oraz Dębli­na zano­to­wa­ły po 2 zwy­cię­stwa i o koń­co­wych pozy­cjach zde­cy­do­wał sto­su­nek setów. 

Wyni­ki:

 1. kolej­ka: AMW 0:2 AWL
 2. kolej­ka: WAT 2:0 LAW
 3. kolej­ka: AWL 1:2 LAW
 4. kolej­ka: WAT 2:0 AMW
 5. kolej­ka: AMW 0:2 LAW
 6. kolej­ka: WAT 0:2 AWL

Koń­co­wa kla­sy­fi­ka­cja tur­nie­ju:

 1. AWL Wro­cław
 2. WAT War­sza­wa
 3. LAW Dęblin
 4. AMW Gdy­nia

Tekst: Ewa Ser­got, Grze­gorz Psz­czo­ła
fot. Mar­cin Obu­ko­wicz, Ceza­ry Rams

50 m sty­lem dowol­nym M do 35

 1. ppor. Ceza­ry Rams – 24,30 – WAT
 2. mar. pchor. Karol Kukul­ski – 24,38 – AMW
 3. st.kpr. pchor. Michał Per­ka – 25,36 – AWL
 4. st. szer. pchor. Iwo Pucha­czew­ski – 27,84 – LAW

50 m sty­lem dowol­nym M pow. 36

 1. kmdr por. Prze­my­sław Rodwald – 34,35. AMW
 2. ppłk Kon­rad Boro­wiec­ki – 35,73 – WAT
 3. por. Ser­giusz Blok – 36,02 – AWL
 4. ppłk Krzysz­tof Żwi­rek – 38,44 – Asz­Woj

50 m sty­lem dowol­nym K do 35

 1. mar. pchor. Wero­ni­ka Prent­ka – 28,36 – AMW
 2. szer. pchor. Wero­ni­ka Ślicz­niak – 28,89 – AWL
 3. szer. pchor. Maja Bie­lec­ka – 30,91 – WAT
 4. kpr. pchor. Ani­ta Janiak – 32,12 – LAW

50 m sty­lem dowol­nym K pow. 36

 1. mjr Anna Boruc­ka – 42,72. WAT
 2. por. Anna Mlecz­ko – 52,80 – AWL

50 m sty­lem kla­sycz­nym M do 35

 1. st. kpr. pchor. Dawid Grab­czak – 30,14 – WAT
 2. mar. pchor. Mar­cin Kaź­mier­czak – 31,64 – AMW
 3. szer. pchor. Hubert Tybi­szew­ski – 32,33 – AWL
 4. st. szer. pchor. Szy­mon Koniecz­ka – 34,94 – LAW

50 m sty­lem kla­sycz­nym M pow. 36

 1. mjr Jacek Iwań­ski – 43,22. LAW
 2. kpt. Tomasz Leja – 43,68 – AWL
 3. mjr Bar­ło­miej Pień­ko – 45,96 – WAT
 4. kmdr ppor. Krzysz­tof Gaw­ry­siak – 46,22 – AMW

 50 m sty­lem kla­sycz­nym K do 35

 1. mar. pchor. Aga­ta Woj­cie­chow­ska – 39,01 – AMW
 2. st. szer. pchor. Karo­li­na Adam­kie­wicz – 40,34 – WAT
 3. szer. pchor. Alek­san­dra Kciuk – 43,37 – AWL
 4. kpr. pchor. Patry­cja Lin­chard – 45,67 – LAW

50 m sty­lem kla­sycz­nym K pow. 36

 1. st. mat Kata­rzy­na Tyliń­ska – 45,98 – AMW
 2. kpt. Agniesz­ka Macie­jew­ska-Mie­dziak – 59,97 – AWL
 3. mjr Mał­go­rza­ta Kopyt­ko – 1:32,15 – WAT

50 m sty­lem grzbie­to­wym M do 35

 1. st. szer. pchor. Kac­per Bier­nac­ki – 27,00 – WAT
 2. mar. pchor. Rafał Cibo­row­ski – 28,92 – AMW
 3. st. szer. pchor. Michał Kwo­lek – 35,34 – AWL

50 m sty­lem grzbie­to­wym M pow. 36

 1. ppłk Prze­my­sław Kula – 42,88 – WAT
 2. st. chor. sztab. Zbi­gniew Miko­łaj­czyk – 43,51 – AWL
 3. kmdr por. Bog­dan Poja­wa – 54,03 – AMW

50 m sty­lem motyl­ko­wym M do 35

 1. st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk – 26,60 – WAT
 2. szer. pchor. Dawid Sza­rek – 26,68 – AWL
 3. mat pchor. Miko­łaj Jan­czak – 27,59 – AMW
 4. st. szer. pchor. Jakub Konop – 29,62. LAW

50 m sty­lem motyl­ko­wym M pow. 36

 1. mjr Krzysz­tof Goc­man – 41,29 – WAT
 2. mjr Marek Kociu­ba – 42,57 – AWL
 3. kmdr Daniel Pożar­ski – 45,39 – AMW

100 m sty­lem dowol­nym M do 35

 1. mar. pchor. Karol Kukul­ski – 53,50 – AMW
 2. ppor. Ceza­ry Rams – 55,94 – WAT
 3. st. kpr. pchor. Michał Per­ka – 56,41 – AWL
 4. ppor. Jaro­sław Kawer­ski – 58,74 – LAW

100 m sty­lem dowol­nym M pow. 36

 1. kmdr por. Prze­my­sław Rodwald – 1:19,52 – AMW
 2. ppłk Kon­rad Boro­wiec­ki – 1:23,17 – WAT
 3. por. Ser­giusz Blok – 1:24,54 – AWL
 4. ppłk Krzysz­tof Żwi­rek – 1:32,10 – ASz­Woj

100 m sty­lem kla­sycz­nym M do 35

 1. st. kpr. pchor. Dawid Grab­czak – 1:07,44. WAT
 2. mar. pchor. Mar­cin Kaź­mier­czak – 1:09,16 – AMW
 3. szer. pchor. Hubert Tybi­szew­ski – 1:12,93. AWL
 4. st. szer. pchor. Jakub Konop – 1:15,78 – LAW

100 m sty­lem kla­sycz­nym M pow. 36

 1. kpt. Tomasz Leja – 1:37,41 – AWL
 2. mjr Jacek Iwań­ski – 1:40:51 – LAW
 3. kmdr ppor. Krzysz­tof Gaw­ry­siak – 1:42,94 – AMW
 4. mjr Bar­tło­miej Pień­ko – 1:43,30 – WAT

100 m sty­lem grzbie­to­wym M do 35

 1. st. szer. pchor. Kac­per Bier­nac­ki – 1:00,95 – WAT
 2. mar. pchor. Rafał Cibo­row­ski – 1:04,23 – AMW
 3. st. szer. pchor. Michał Kwo­lek – 1:20,62 – AWL

100 m sty­lem grzbie­to­wym M pow. 36

 1. st. chor. sztab. Zbi­gniew Miko­łaj­czyk – 1:42,69 – AWL
 2. ppłk Prze­my­sław Kula – 1:45,79 – WAT
 3. kmdr por. Bog­dan Poja­wa – 2:15,54 – AMW

100 m sty­lem motyl­ko­wym do 35

 1. st. kpr. pchor. Sta­ni­sław Wło­dar­czyk – 59,22 – WAT
 2. szer. pchor. Dawid Sza­rek – 1:01,84 – AWL
 3. mat pchor. Miko­łaj Jan­czak – 1:02,07 – AMW

100 m sty­lem motyl­ko­wym pow. 36

 1. mjr Krzysz­tof Goc­man – 1:48,09 – WAT
 2. mjr Marek Kociu­ba – 1:52,42 – AWL
 3. kmdr Daniel Pożar­ski – 1:55,97 – AMW

Szta­fe­ta 4 × 50 m sty­lem dowol­nym M

 1. mar. pchor. Rafał Cibo­row­ski – 1:42,39 – AMW
  mat pchor. Miko­łaj Jan­czak
  mar. pchor. Mar­cin Kaź­mier­czak
  mar. pchor. Karol Kukul­ski
 1. st. szer. pchor Jakub Konop – 1:49,09 – LAW
  st. szer. pchor Iwo Pucha­czew­ski
  st. szer. pchor. Szy­mon Koniecz­ka
  ppor. Jaro­sław Kawer­ski
 1. mjr Marek Kociu­ba – 2:19,82 – AWL
  st. chor. sztab. Zbi­gniew Miko­łaj­czyk
  kpt. Tomasz Leja
  por. Ser­giusz Blok
 1. ppłk Kon­rad Boro­wiec­ki – 2:29,86 – WAT
  ppłk Prze­my­sław Kula
  mjr Krzysz­tof Goc­man
  mjr Bar­tło­miej Pień­ko

Szta­fe­ta 4 × 50 m sty­lem dowol­nym K

 1. por. Anna Mlecz­ko – 2:42,11 – AWL
  szer. pchor. Alek­san­dra Kciuk
  kpt. Agniesz­ka Macie­jew­ska – Mie­dziak
  szer. pchor. Wero­ni­ka Ślicz­niak
 1. st. Szer. Pchor. Karo­li­na Adam­kie­wicz – 2:43,83 – WAT
  szer. pchor. Maja Bie­lec­ka
  mjr Mał­go­rza­ta Kopyt­ko
  mjr Anna Boruc­ka

Szta­fe­ta 4 × 50 m sty­lem zmien­nym M

 1. st. szer. pchor. Kac­per Bier­nac­ki – 1:48,19 – WAT
  st. kpr. pchor. Dawid Grab­czak
  st. kpr. pchor.Stanisław Wło­dar­czyk
  ppor. Ceza­ry Rams
 1. st. szer. pchor. Michał Kwo­lek – 2:01,50 – AWL
  szer. pchor. Hubert Tybi­szew­ski
  szer. pchor. Dawid Sza­rek
  st. kpr. pchor. Michał Per­ka
 1. kmdr por. Bog­dan Poja­wa – 3:03,12 – AMW
  kmdr ppor. Krzysz­tof Gaw­ry­siak
  kmdr Daniel Pożar­ski
  kmdr por. Prze­my­sław Rodwald