Strona główna » SWF » Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w piłce siatkowej

Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego w piłce siatkowej

Miej­sce: duża hala (boisko głów­ne)

Godzi­na roz­po­czę­cia: 9.00 – Uro­czy­ste otwar­cie mistrzostw

Har­mo­no­gram meczów:

  • godz. 9.30: AWL(1) Wro­cław – AMW(4) Gdy­nia
  • godz. 10.30: LAW(3) Dęblin – WAT(2) War­sza­wa
  • godz. 11.30: AWL(1) Wro­cław – LAW(3) Dęblin
  • godz. 12.30: WAT(2) War­sza­wa – AMW(4) Gdy­nia
  • prze­rwa
  • godz. 14.30: LAW(3) Dęblin – AMW(4) Gdy­nia
  • godz. 15.30: AWL(1) Wro­cław – WAT(2) War­sza­wa

W razie wcze­śniej­sze­go lub póź­niej­sze­go zakoń­cze­nia meczu, kolej­ne spo­tka­nie roz­po­czy­na się po 15 min.

Zakoń­cze­nie odbę­dzie się 15 min po ostat­nim meczu.

mgr Janusz Krysz­czuk