Strona główna » SWF » Mistrzostwa Uczelni Wojskowych w koszykówce

Mistrzostwa Uczelni Wojskowych w koszykówce

W dniach 8 – 10 mar­ca 2020 r. na obiek­tach Aka­de­mic­kie­go Cen­trum Spor­tu Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej w Gdy­ni odby­ły się Mistrzo­stwa Uczel­ni Woj­sko­wych w koszy­ków­ce z oka­zji 100. rocz­ni­cy zaślu­bin Pol­ski z morzem. W tur­nie­ju roze­gra­nym w sys­te­mie każ­dy z każ­dym wzię­ły udział czte­ry repre­zen­ta­cje wyż­szych uczel­ni woj­sko­wych. Repre­zen­ta­cja WAT pod wodzą tre­ne­ra mgr Pio­tra Sta­sie­wi­cza z SWF roze­gra­ła trzy bar­dzo zacię­te spo­tka­nia. W meczu o pierw­sze miej­sce dru­ży­na WAT poko­na­ła repre­zen­ta­cję AWL jed­nym punk­tem! Naj­lep­szym zawod­ni­kiem mistrzostw został pan płk Bogu­sław Sio­dłow­ski z WTC.

Zwy­cięz­cy tur­nie­ju wysta­wią repre­zen­ta­cję uczel­ni woj­sko­wych na Mistrzo­stwa Woj­ska Pol­skie­go w koszy­ków­ce.

Wyni­ki roze­gra­nych spo­tkań:

 • WAT 43 : AMW 41
 • WAT 43 : LAW 38
 • WAT 50 : AWL 49

Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa mistrzostw:

 1. WAT
 2. AWL
 3. LAW
 4. AMW

Skład repre­zen­ta­cji WAT:

 1. płk Bogu­sław Sio­dłow­ski – WTC
 2. kpt. Paweł Ryś – SWF
 3. sierż. pchor. Hubert Komu­da – 3 BS
 4. st. kpr. pchor. Maciej Przy­bysz – 2 BS
 5. kpr. pchor. Artur Ługow­ski – 1 BS
 6. st. szer. pchor. Michał Kucze­row­ski – 2 BS
 7. szer. pchor. Jakub Dubiec – 2 BS
 8. szer. pchor. Patryk Szy­ma­niak – 2 BS
 9. szer. pchor. Hubert Jan­kow­ski – 1 BS
 10. szer. pchor. Piotr Pacy­na – 2 BS
 11. szer. pchor. Wik­tor Wyro­stek – 3 BS
 12. szer. pchor. Jakub Dołęz­ka – 2 BS

Tre­ner : mgr Piotr Sta­sie­wicz – SWF

tekst i zdję­cia: kpt. Paweł Ryś