Strona główna » SWF » Mistrzostwa Służb Mundurowych w sportach walki

Mistrzostwa Służb Mundurowych w sportach walki

W dniach 06 – 07 grud­nia 2019 r. w Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych imie­nia gene­ra­ła Tade­usza Kościusz­ki we Wro­cła­wiu odby­ły się III Mistrzo­stwa Służb Mun­du­ro­wych w Spor­tach Wal­ki o Puchar Rek­to­ra-Komen­dan­ta Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych. W tego­rocz­nych Mistrzo­stwach moż­na było rywa­li­zo­wać w: bra­zy­lij­skim jujit­su w for­mu­le no gi, kara­te kon­tak­to­wym, judo oraz zapa­sach w sty­lu wol­nym. Woj­sko­wą Aka­de­mie Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­ło dwóch pod­cho­rą­żych w kon­ku­ren­cji kara­te.

Wyni­ki:

  • II miej­sce kumi­te męż­czyzn ‑90kg: szer. pchor. Bucholc Prze­my­sław
  • III miej­sce kumi­te męż­czyzn ‑80kg: kpr. pchor. Kuczyń­ski Karol

Artur Gru­ba
fot. Karol Kuczyń­ski