Strona główna » SWF » Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Sportach Walki

Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Sportach Walki

W dniu 02.12.2017r. repre­zen­ta­cja pod­chrą­żych z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej Uda­ła się na I Mistrzo­stwa Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych w Spor­tach Wal­ki orga­ni­zo­wa­nych przez Aka­de­mię Wojsk Lądo­wych we Wro­cła­wiu. Rywa­li­zo­wa­li oni w wie­lu dys­cy­pli­nach, mię­dzy inny­mi: Bok­sie, Kick­bo­xin­gu K1, Bra­zy­lij­skim Jiu-Jit­su oraz Judo oraz zapa­sach. Pod­cho­rą­żo­wie wysta­wi­li nie­zwy­kle sil­ną repre­zen­ta­cję w skład któ­rej wcho­dzi­li pod­cho­rą­żo­wie: Mar­cin CHMIELEWSKI, Mar­ta MAKSIM, Domi­nik SZYMCZAK, Tomasz KŁODAWSKI, Bar­tło­miej ZALEWSKI, Piotr GOLON, Kac­per ZARĘBA, Marek ZONTEK, Piotr ŻYŁKA, Grze­gorz SIKORA. Na szcze­gól­ne wyróż­nie­nie zasłu­gu­ją zawod­ni­cy, któ­rzy zaję­li miej­sca meda­lo­we:

  • pchor. Piotr GOLON (K1) – Mistrz Pol­ski I miej­sce – 71kg
  • pchor. Mar­ta MAKSIM (K1) – V‑ce Mistrzy­ni Pol­ski II miej­sce kat​.OPEN
  • pchor. Domi­nik SZYMCZAK (Boks) – V‑ce Mistrz Pol­ski II miej­sce kat – 91kg

Pozo­sta­łym zawod­ni­kom nie­ste­ty nie uda­ło się zająć miej­sca na upra­gnio­nym „pudle” i musie­li po pięk­nych wal­kach zado­wo­nić się miej­sca­mi nie­me­da­lo­wy­mi. Zawo­dy sku­pi­ły bar­dzo dużą licz­bę osób, orga­ni­za­cja sta­ła na pozio­mie dobrym. Za przy­go­to­wa­nie naszych zawod­ni­ków odpo­wie­dzial­ni są wykła­dow­cy SWF: mgr Artur GRUBA ( Karate/Kickboxing ),mgr Mariusz JADCZAK ( KRAV MAGA ), mgr Karol LANDOWSKI( Boks ).

Wyni­ki oraz poziom walk pozwa­la­ją wysnuć tezę, że spor­ty wal­ki na naszej uczel­ni sto­ją na napraw­dę wyso­kim pozio­mie. ​

Domi­nik Szym­czak