Strona główna » SWF » Mistrzostwa Garnizonu Warszawa w Badmintonie 2017

Mistrzostwa Garnizonu Warszawa w Badmintonie 2017

Dnia 14 – 15.11.2017. w hali spor­to­wej Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej  w Rem­ber­to­wie przy ul. AL.GEN. A. Chru­ście­la Mon­te­ra 103  odby­ły się Mistrzo­stwa Gar­ni­zo­nu War­szaw­skie­go w Bad­min­to­nie. Celem mistrzostw jest popu­la­ry­za­cja bad­min­to­na w Woj­sku Pol­skim, jako naj­bar­dziej dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cej się dys­cy­pli­ny spor­tu. Mistrzo­stwa te wyło­ni­ły naj­lep­szych zawod­ni­ków w poszcze­gól­nych kate­go­riach wie­ko­wych oraz naj­lep­szy zespół Gar­ni­zo­nu War­sza­wa.

Dru­ży­nę Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej repre­zen­to­wa­li:

Kobie­ty:

  • 1.st. szer. pchor. Domi­ni­ka Adam­ska (WML)
  • 2.st.szer.pchor. Alek­san­dra Sztab­kow­ska (WTC)

Męż­czyź­ni:

  • 1.mjr dr inż. Krzysz­tof Goc­man (WME)
  • 2.kpr. pchor. Mariusz Biń­kow­ski (WCY)
  • 3.st.szer.pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski (WTC)
  • 4.dr inż. Zdzi­sław Idzia­szek (WML)

Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa Mistrzostw Gar­ni­zo­nu War­sza­wa

  1. miej­sce w kat. męż­czyzn do 35 lat-szer. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski
  2. miej­sce w kat. męż­czyzn powy­żej 50 lat mgr. dr inż. Zdzi­sław Idzia­szek
  3. miej­sce w grze podwój­nej męż­czyzn kpr. pchor. Mariusz Biń­kow­ski i st. szer. pchor. Krzysz­tof Piwo­war­ski

III. miej­sce w grze mie­sza­nej st. szer. pchor. Domi­ni­ka Adam­ska i  mjr dr inż. Krzysz­tof Goc­man

IV. miej­sce w kat. kobiet .st. szer. pchor. Domi­ni­ka Adam­ska

W kla­sy­fi­ka­cji zespo­ło­wej zawod­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej podob­nie jak w poprzed­nich latach 2013, 2014, 2015, 2016 zdo­by­li I miej­sce w Mistrzo­stwach Gar­ni­zo­nu War­sza­wa. Za przy­go­to­wa­nie zwy­cię­skiej dru­ży­ny odpo­wie­dzial­ny był mgr Wal­de­mar Lachow­ski.

Wszyst­kim ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów.

mgr Wal­de­mar Lachow­ski
fot. st.szer.pchor. Alek­san­dra Sztab­kow­ska