» » Koło wspinaczkowe WAT

Koło wspinaczkowe WAT

wpis w: SWF | 0

Człon­ko­wie Koła wspi­nacz­ko­we­go WAT – pod­cho­rą­żo­wie oraz pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, wzię­li udział w kolej­nej edy­cji zawo­dów „WLB – War­szaw­ska Liga Bul­de­ro­wa”. WLB ma cha­rak­ter cyklicz­ny i odby­wa się na 4 róż­nych ścian­kach wspi­nacz­ko­wych znaj­du­ją­cych się na tere­nie War­sza­wy. Zawo­dy roz­po­czę­ły się w ostat­nio w week­end wrze­śnia i  8 grud­nia  zakoń­czy­ły się fina­łem na ścia­nie wspi­nacz­ko­wej „Murall”. Każ­dy z zawod­ni­ków miał do poko­na­nia 30 dróg wspi­nacz­ko­wych na każ­dej ścia­nie, co łącz­nie sta­no­wi­ło 120 pro­ble­mów do poko­na­nia. W całym cyklu zawo­dów moż­na było uzy­skać 360 punk­tów. Repre­zen­tan­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w każ­dej run­dzie zawód, a ich wyni­ki pre­zen­tu­ją się nastę­pu­ją­co:

  • sierż. pchor. Patryk Popło­nyk – 318 pkt.
  • sierż. pchor. Wik­tor Roszak – 281 pkt.
  • mgr inż. Patry­cja Nogas – 113 pkt.

War­to rów­nież zazna­czyć, że były to pierw­sze zawo­dy, w któ­rych udział bra­li człon­ko­wie Koła Wspi­nacz­ko­we­go WAT.

sierż. pchor. Patryk Popło­nyk 
Zdję­cia: Szy­mon Aksie­nio­nek