» » Kolarski weekend w WAT

Kolarski weekend w WAT

wpis w: SWF | 0

Na tere­nie obiek­tów spor­to­wych Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w dniach 10 i 11 listo­pa­da 2018 r. odby­ły się zawo­dy kolar­skie.

W sobo­tę zre­ali­zo­wa­no Ogól­no­pol­ski Prze­ła­jo­wy Wyścig Kolar­ski z oka­zji 100-lecia nie­pod­le­gło­ści pod patro­na­tem MON.

W nie­dzie­lę roze­gra­no pierw­szą edy­cję cyklu zimo­wych mara­to­nów MTB. Orga­ni­za­to­rem było sto­wa­rzy­sze­nie Legia MTB oraz Dziel­ni­ca Bemo­wo. W zawo­dach wystar­to­wa­li rów­nież stu­den­ci Naszej Uczel­ni. Czo­ło­we miej­sca zaję­li:

Rado­sław Kira­ga ( WCY) – pierw­sze miej­sce na dystan­sie Mini,

Karol Rzep­ka (WMT) – pierw­sze miej­sce w swo­jej kate­go­rii wie­ko­wej na dystan­sie Mega.

Krzysz­tof Kęp­niak
fot. Legia MTB