Strona główna » SWF » Inauguracja sportowego roku akademickiego 2017/2018 w Studium Wychowania Fizycznego

Inauguracja sportowego roku akademickiego 2017/2018 w Studium Wychowania Fizycznego

W sobo­tę 07. 10. 2017 r. na tere­nie SWF prze­pro­wa­dzo­no Mistrzo­stwa WAT w mara­to­nie MTB. Zawo­dy roz­po­czę­ły współ­za­wod­nic­two spor­to­we mię­dzy pod­od­dzia­ła­mi zgod­nie z  Decy­zją Nr 53/Szkol./SG WP Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej z dnia 13 lip­ca 2017 r.

W zma­ga­niach po trud­nej, błot­ni­stej tra­sie wokół pasa tak­tycz­ne­go i OSF uczest­ni­czy­ły repre­zen­ta­cje pod­cho­rą­żych z poszcze­gól­nych pod­od­dzia­łów. Czo­ło­we miej­sca zaję­li:

W kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej kobiet

  • I miej­sce – st. kpr. pchor. Kin­ga REDA,
  • II miej­sce – szer. pchor. Nata­lia STANIOS,
  • III miej­sce – kpr. pchor. Wero­ni­ka MAREK.

W kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej męż­czyzn

  • I miej­sce – ppor. Jakub CIEŃCIAŁA,
  • II miej­sce – st. kpr. pchor. Tomasz PERS,
  • III miej­sce – st. szer. pchor. Karol RZEPKA.

W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej mię­dzy pod­od­dzia­ła­mi

  • I miej­sce – 4 kom­pa­nia ( szer. pchor. Nata­lia Sta­nios, szer. pchor. Karol Gołą­bek, szer.pchor. Patryk Panek ),
  • II miej­sce – 2 kom­pa­nia ( kpr. pchor. Wero­ni­ka Marek, st. kpr. pchor. Tomasz Pers, kpr. pchor. Bła­żej Toma­szew­ski ),
  • III miej­sce – 7 kom­pa­nia ( st. kpr. pchor. Kin­ga Reda, kpr. pchor. Wik­tor Roszak, st. szer. pchor. Damian Stan­kie­wicz ).

tekst i zdję­cia: mgr Krzysz­tof Kęp­niak