Strona główna » SWF » Grudniowe sukcesy futsalistek WAT

Grudniowe sukcesy futsalistek WAT

Rok 2019 zakoń­czył się suk­ce­sa­mi Kobie­cej Repre­zen­ta­cji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w pił­ce noż­nej halo­wej (fut­sa­lu).

Naj­pierw w dniach 7 – 8 grud­nia na obiek­tach WAT odby­ły się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy i Mazow­sza w fut­sa­lu kobiet. Po raz pierw­szy w histo­rii star­tów Nasze stu­dent­ki zdo­by­ły brą­zo­we meda­le. Nale­ży tutaj pod­kre­ślić fakt, że nie­znacz­nie lep­sze od nas były zespo­ły (UW i SGGW), któ­re na co dzień gra­ją w Eks­tra­li­dze Kra­jo­wej Fut­sa­lu Kobiet.

Kolej­nym zna­czą­cym suk­ce­sem Naszych zawod­ni­czek było zdo­by­cie dru­gie­go miej­sca w Fina­le Fut­sa­lo­we­go Pucha­ru Pol­ski na szcze­blu Mazo­wiec­kim. Tur­niej odbył się 22 grud­nia na obiek­tach WAT, gdzie poma­ga­li­śmy rów­nież w jego orga­ni­za­cji. Zawo­dy wygra­ły pił­kar­ki „Kró­lew­scy” Płock, któ­re wygra­ły z Nami nie­znacz­nie (6:5) po bar­dzo wyrów­na­nym meczu.

W Nowym Roku Nasze Stu­dent­ki zagra­ją w Pół­fi­na­le Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski, któ­re odbę­dą się w War­sza­wie w dniach 6 – 9 lute­go.

Repre­zen­ta­cja WAT wystą­pi­ła w skła­dzie:

 • plut. pchor. Ange­li­ka CHUDA
 • szer. pchor. Alek­san­dra FICEK
 • st. kpr. pchor. Domi­ni­ka GOMÓŁKA
 • mgr inż. Justy­na JONIK – kapi­tan repre­zen­ta­cji
 • st. szer. pchor. Kata­rzy­na KULESIK
 • kpr. pchor. Karo­li­na KWAPIEŃ
 • szer. pchor. Julia SADEK
 • st. kpr. pchor. Alek­san­dra SKOWROŃSKA
 • st. kpr. pchor. Nata­lia STANIOS
 • st. szer. pchor. Kata­rzy­na STEFANIK
 • kpr. pchor. Karo­li­na URBANOWICZ
 • Wero­ni­ka WÓJCICKA

Tre­ner repre­zen­ta­cji
mgr Piotr Fie­do­ruk