Strona główna » SWF » Drużynowy Akademicki Turniej Judo

Drużynowy Akademicki Turniej Judo

18 stycz­nia 2020 r w obiek­tach spor­to­wych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zor­ga­ni­zo­wa­ny został Dru­ży­no­wy Aka­de­mic­ki Tur­niej Judo. Na matach roz­ło­żo­nych na hali gier rywa­li­zo­wa­li stu­den­ci naj­więk­szych war­szaw­skich uczel­ni oraz zapro­sze­ni na ten tur­niej woj­sko­wi stu­den­ci z Wro­cła­wia. Współ­or­ga­ni­za­to­rem zawo­dów był AZS War­sza­wa. Wal­ki były nie­zwy­kle zacię­te i emo­cjo­nu­ją­ce.

Wyni­ki koń­co­we tur­nie­ju dru­ży­no­we­go:

  • 1 miej­sce: Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych – Wro­cław
  • 2 miej­sce: Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
  • 3 miej­sce: Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

tekst i fot. dr Andrzej Cho­da­ła