Strona główna » SWF » AMWiM w judo

AMWiM w judo

6 grud­nia 2019 r. w Pawi­lo­nie Spor­tów Wal­ki Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go w War­sza­wie roze­gra­ny został I rzut Mistrzostw War­sza­wy i Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go w JUDO. W zawo­dach uczest­ni­czy­li rów­nież stu­den­ci naszej uczel­ni. Wyni­ki naszych zawod­ni­ków w indy­wi­du­al­nej rywa­li­za­cji:

Kat.wag. 66 kg

  1. Piotr Figar­ski
  2. Patryk Pią­tek
  3. Mate­usz Mohr

Kat.wag.73 kg

  1. Jakub Kowal­ski
  2. Szy­mon Ogra­bek

Kat.wag.+90 kg

  1. Tomasz Kło­daw­ski

W kla­sy­fi­ka­cji począt­ku­ją­cych kat. wag. 73 kg

  1. Kac­per Pio­tro­wicz
  2. Michał Paw­lik

Ponad­to w zawo­dach star­to­wa­li: Micha­ła Saje­wicz, Seba­stian Kądzie­la,

tekst i fot. Andrzej Cho­da­ła