Strona główna » SWF » AMWiM w futsalu kobiet

AMWiM w futsalu kobiet

Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa War­sza­wy w fut­sa­lu kobiet odby­wa­ją­ce się na obiek­tach spor­to­wych SWF WAT w dniach 16 – 17.12.2017r. dostar­czy­ły bar­dzo dużo spor­to­wych wra­żeń i satys­fak­cji.

Zawod­nicz­ki AZS WAT swo­ją wal­ką, ambi­cją i deter­mi­na­cją awan­so­wa­ły z bar­dzo trud­nej gru­py do pół­fi­na­łu mistrzostw. W pierw­szym dniu zawo­dów Nasze pił­kar­ki gra­ły
z repre­zen­ta­cja­mi SGGW (1:1) i AWF (0:5). W poje­dyn­ku o finał, po wyrów­na­nej wal­ce, ule­gły póź­niej­szym wice­mi­strzy­niom, zawod­nicz­kom SGH, 0:1. Wynik mógł być zgo­ła odmien­ny, zabra­kło naszym dziew­czy­nom odro­bi­ny szczę­ścia. Po krót­kim odpo­czyn­ku (tyl­ko 15 min) Nasze pił­kar­ki przy­stą­pi­ły do meczu o trze­cie miej­sce z repre­zen­ta­cją UW, któ­ra odpo­czy­wa­ła po pierw­szym pół­fi­na­le ponad godzi­nę. Zmę­cze­nie tur­nie­jem nie pozwo­li­ło Naszym stu­dent­kom zdo­być brą­zo­wych meda­li. Prze­gra­ły 2:5.

Repre­zen­ta­cja AZS WAT wystą­pi­ła w skła­dzie:

 • pchor. BEDENAK Elż­bie­ta, WME
 • pchor. CELIŃSKA-MYSŁAW Iza, WEL
 • CHODKIEWICZ Moni­ka, WCY
 • pchor. FAŁEK Patry­cja, WEL – strze­li­ła gola w meczu z UW
 • pchor. GOMÓŁKA Domi­ni­ka, WMT
 • mgr inż. JONIK Justy­na – bram­karz, kapi­tan, WTC
 • pchor. KOĆWIN Mile­na, WMT
 • pchor. KOZŁOWSKA Emi­lia, WMT
 • KOŁODZIEJ Paola, WME
 • pchor. OSTROWSKA Ali­cja, WIG
 • ROMANOWSKA Anna, WEL
 • pchor. STANIOS Nata­lia, WEL
 • pchor. SZWAST Klau­dia, WLO – strze­li­ła gola w meczu z SGGW i UW
 • pchor. SZYMAŃSKA Alek­san­dra, WEL
 • SŁAWIŃSKA Syl­wia, WCY
 • WÓJCICKA Wero­ni­ka, WCY
 • pchor. ZAKASZEWSKA Ange­li­ka, WMT

Tre­ner repre­zen­ta­cji AZS WAT mgr Piotr FIEDORUK

Autor tek­stu i zdję­cia: mgr Piotr Fie­do­ruk