» » Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza 2019

Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza 2019

wpis w: SWF | 0

Dwóch człon­ków Koła Wspi­nacz­ko­we­go WAT repre­zen­to­wa­ło po raz pierw­szy Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną we wspi­nacz­ce spor­to­wej na zawo­dach aka­de­mic­kich. Do poko­na­nia w run­dzie eli­mi­na­cyj­nej mie­li 20 boul­de­rów. Istot­nym szcze­gó­łem odróż­nia­ją­cym te zawo­dy od poprzed­nich była moż­li­wość uzy­ska­nia dodat­ko­wych punk­tów za przej­ście flash’em, czy­li w pierw­szej pró­bie.

Wik­tor Roszak ukoń­czył zawo­dy na 11 miej­scu koń­cząc 14 boul­de­rów (z cze­go 9 fla­shem). Patryk Popło­nyk awan­so­wał do fina­łu koń­cząc 16 boul­de­rów ( z cze­go 14 fla­shem).

W run­dzie fina­ło­wej zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li na 3 spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych boul­de­rach. Na każ­dym z nich jeden zawod­nik mógł wal­czyć przez 4 minu­ty. Patryk osta­tecz­nie ukoń­czył rywa­li­za­cję na 6 miej­scu.

Koń­co­we wyni­ki

sierż. pchor. Patryk Popło­nyk
foto: Mar­cin Seler­ski