Strona główna » SWF » Akademickie Mistrzostwa Europy w sportach walki

Akademickie Mistrzostwa Europy w sportach walki

W dniach 31 lip­ca – 4 sierpnia.2019 r. w sto­li­cy Chor­wa­cji, Zagrze­biu, odby­ły się Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Euro­py w spor­tach wal­ki. Wzię­ło w nich udział ponad 1300 zawod­ni­ków z  pra­wie 30 kra­jów. Uda­li się tam nasi repre­zen­tan­ci-pod­cho­rą­żo­wie: sierż. pchor. Domi­nik Szym­czak oraz st. kpr. pchor. Piotr Golon. Repre­zen­to­wa­li oni nasz kraj oraz Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną w dys­cy­pli­nie kick­bo­xing. Nie­ste­ty, ze wzglę­du na bar­dzo wyso­ki poziom mistrzostw nie uda­ło im się dostać do stre­fy meda­lo­wej prze­gry­wa­jąc swo­je wal­ki eli­mi­na­cyj­ne. Domi­nik w kat wag. +84 kg Light Con­tact mini­mal­nie uległ zawod­ni­ko­wi z Nie­miec sto­sun­kiem gło­sów sędziów 2:1 tra­cąc pro­wa­dze­nie dosłow­nie na 10 sekund przed zakoń­cze­niem poje­dyn­ku. Piotr musiał uznać wyż­szość bar­dzo moc­ne­go Ser­ba w for­mu­le K‑1 Rules w kat. wag. ‑81 kg, jego wal­ka zakoń­czy­ła się sto­sun­kiem gło­sów sędziów 3:0. W związ­ku z loso­wa­niem nasi zawod­ni­cy zaję­li 5‑te miej­sca w swo­ich kate­go­riach. Brak meda­li na pew­no smu­ci, acz­kol­wiek już teraz nasi kick­bok­se­rzy przy­go­to­wu­ją się do Mun­du­ro­wych Mistrzostw Pol­ski, któ­re odbę­dą się pod koniec wrze­śnia w Nowym Sączu. Odpo­wie­dzial­ny­mi za przy­go­to­wa­nie naszych zawod­ni­ków są wykła­dow­cy SWF, tre­ne­rzy: mgr Artur Gru­ba (kickboxing/karate), mgr Mariusz Jad­czak (krav maga) oraz mgr Karol Lan­dow­ski (boks).

sierż. pchor. Domi­nik Szym­czak