» » Akademicki Drużynowy Turniej Judo

Akademicki Drużynowy Turniej Judo

wpis w: SWF | 0

12 stycz­nia 2019 roku na Hali Gier Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbył się Aka­de­mic­ki Dru­ży­no­wy Tur­niej Judo. Zawo­dy te prze­zna­czo­ne są przede wszyst­kim dla sym­pa­ty­ków spor­tów wal­ki i mają w WAT już kil­ku­na­sto­let­nią tra­dy­cję. Rów­nież i w tym roku gości­li­śmy w naszej uczel­ni stu­den­tów z innych war­szaw­skich uczel­ni. Uro­czy­ste­go otwar­cia zawo­dów doko­nał Pro­rek­tor WAT ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król. Poszcze­gól­ne mecze i wal­ki tur­nie­ju były bar­dzo wyrów­na­ne i zacię­te. Wie­le z nich koń­czy­ło się wyni­kiem 3:2. Kla­sy­fi­ka­cja koń­co­wa zawo­dów.

  1. Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska
  2. Aka­de­mia Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go
  3. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na

dr Andrzej Cho­da­ła
fot. Sta­ni­sław Micha­łow­ski